tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Obrady w szumie

 
Ostatnia, XXXIV sesja Rady Miejskiej w Opocznie po raz kolejny udowodniła to, co jedynie dla decydentów jest tajemnicą: sala, w której się odbywała jest konferencyjną tylko z nazwy. Fatalna akustyka dyskwalifikuję ją jako miejsce obrad każdego gremium. Dziwne, że kierownictwo MDK potrafiło znaleźć środki na zatrudnienie piarowca, do zadań którego należy jedynie wypisywania elaboratów jakie to wspaniałe imprezy były organizowane, a nie potrafi znaleźć środków na tak potrzebne kurtyny akustyczne


Jakoś tak dziwnie się składa, że najwięcej emocji budzi ustalanie porządku obrad. Jakby ważniejsze było to o czym radni mają dyskutować niż sama dyskusja. Tak właśnie było podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Najwięcej czasu zabrało radnym ustalenie czy podejmować decyzję w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz skarbu państwa. Chodzi o przekazanie, pozostającej jeszcze we władaniu gminy Opoczno, części budynku, w którym mieści się szkoła muzyczna. Z propozycją, by skreślić ten punkt z porządku obrad, i przed ponownym wprowadzeniem określić na jakiej zasadzie oddać skarbowi państwa część majątku gminy, wystąpił radny Janusz Klimek. Propozycja spotkała się z ostrą reakcję dyrektorki szkoły. Małgorzata Zacharska przypomniała, że istniejąca od 30 lat w Opocznie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia funkcjonowała i funkcjonuje głównie dzięki dotacjom ministerialnym. Z tych pieniędzy w czasie prowadzonych remontów modernizowana była również część gminna, tj. jeden lokal mieszkalny. 22 października 2012 roku zostało podpisane porozumienie między gminą Opoczno a PSM. Budynek do 2005 roku należał w całości do skarbu państwa, przy czym w lokalu o pow. 86,95 m2 zamieszkiwały dwie osoby. Decyzją wojewody łódzkiego z 18 sierpnia 2005 roku przeprowadzone zostało postępowanie komunalizacyjne. Gmina nieodpłatnie nabyła od skarbu państwa udziały wynoszące 8695/32766 części. Pozostała część przekazana została w trwały zarząd PSM. Decyzja ta była źródłem wielu sporów i kłopotów, związanych m.in. z ogrzewaniem pomieszczeń. Na mocy porozumienia, po zakończeniu użytkowania owego mieszkania przez dotychczasową lokatorkę, miało ono zostać przekazane szkole. W kwietniu 2013 roku zmarła dotychczasowa lokatorka i szkoła miała nadzieję, że przejmie ten lokal. Tak się jednak nie stało, a to za sprawą wnuczki, która zamieszkała po babci. Pojawiły się nowe problemy. O ile starsza pani raczej nie przyjmowała gości, o tyle teraz jest inaczej. Budynek szkoły jest otwierany w różnych porach, co powoduje problemy z zabezpieczeniem majątku szkoły. Po śmierci poprzedniej lokatorki Zakład Energetyczny zdemontował licznik, teraz został podłączony na nowo, co może sugerować, że miasto wydało decyzję w sprawie zasiedlenia mieszkania. Lokal potrzebny jest szkole, która ma coraz więcej uczniów. Jak na razie wszystkie koszty związane z utrzymaniem i remontami ponosiło ministerstwo, trudno jednak by stale finansować remonty czegoś, do czego nie ma się tytułu własności. Burmistrz Wieruszewski stwierdził, że nikomu nie wydawał żadnej decyzji w sprawie wspomnianego lokalu. Oświadczył, że zlecił już swoim pracownikom sprawdzenie, jak to jest możliwe, że Zakład Energetyczny zamontował licznik bez przedstawienia mu dokumentów potwierdzających prawo do użytkowania lokalu. Sprawa była już wyjaśniana przez ZGM i jego prezes wyjaśniła, że energetyka zamontowała licznik na okres trzech miesięcy na podstawie przedłożonego jej pisma, że lokator stara się o przydział tego lokalu. Burmistrza zapowiedział interwencje w tej sprawie. Po raz kolejny okazuje się, że w Polsce są równi i równiejsi. W sumie radni zdecydowali o skreśleniu tego punktu z porządku obrad. Dyrektorka szkoły wraz z grupą pedagogów wyszła z sali obrad.
Drugi z kwestionowanych punktów nie wzbudził polemiki. Radny Firkowski zaproponował, by zdjęć z porządku dnia uchwały w sprawie nowych taryf za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Jednak radni większością głosów zdecydowali o pozostawienie tego tematu i przystąpili do właściwych obrad.
Naczelnik wydziału oświaty i funduszy unijnych Adam Kozłowski zapoznał radnych ze stanem oświaty w gminie w roku szkolnym 2011/2012 i perspektywach na rok następny. Jak wynika ze sprawozdania, do przedszkoli i żłobków prowadzonych przez gminę uczęszczało w minionym roku szkolnym 574 dzieci i w roku liczba ta ulegnie jedynie nieznacznemu zmniejszeniu (do 559 przedszkolaków). W piętnastu szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę nauki pobierało 2085 uczniów. Do tego trzeba dodać 479 młodych opocznian uczęszczających do 21 oddziałów zerowych. Razem, edukacją objętych przedszkolną i podstawową objętych było 2564 dzieciaków. W roku szkolnym 2013/2014 zmaleje ilość uczniów a zwiększy się liczba przedszkolaków. Nastąpią również zmiany związane z przekazaniem do 1 stycznia 2014 roku trzech szkól do prowadzenia przez stowarzyszenia.
Do siedmiu gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 1262 uczniów (w obecnym roku szkolnym 1191), a w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym uczyło się 425 uczniów (obecnie 409). Najlepsze wyniki edukacyjne osiągnęły szkoły podstawowe: w Modrzewiu, ZSS nr 3 i w Libiszowie. Najgorsze w Sielcu, Mroczkowie Gościnnym. Bielowicach i ZSS nr 2. O wynikach egzaminów gimnazjalnych szeroko informowaliśmy, więc teraz nie będziemy do nich wracać.
Adam Kozłowski dużo jeszcze mówił o oświacie, ale zaczęła mścić się fatalna akustyka sali i mimo że siedziałem bardzo blisko referującego, to rozumiałem co piąte słowo.
Ewa Krzysztofik usiłowała zapoznać radnych z oceną wypoczynku letniego w 2013 roku. Z tego co mówiła nic nie można było zrozumieć, na szczęście radni otrzymali komplet dokumentów, w tym również omawiane oceny, więc szum powstały w wyniku fatalnej akustyki sali mającej w nazwie "konferecyjna" specjalnie im nie przeszkadzał. Jak wynikało ze sprawozdania, w zorganizowanym przy współudziale finansów gminnych wypoczynku poza Opocznem wypoczynku uczestniczyło? 86 dzieci: w 10?dniowym turnusie zorganizowanym przez parafię św. Bartłomieja w Piwnicznej?Zdroju czterdzieścioro dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, w 7?dniowym turnusie w Zakopanem, zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy TPD uczestniczyło 35 dzieciaków a w 5?dniowym turnusie w Sielpi, zorganizowanym przez Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Opoka", wypoczywało 11 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Poza tym MDK zorganizował 5?dniowy turnus dla 60 dzieci, PKPS prowadził zajęcia profilaktyczne, ZSS nr 3 zorganizował wyjazd grupy 20 dzieciaków na obóz do Czech, Spółdzielnia Socjalna "Promyk nadziei" przeprowadziła wyjazd 25?osobowej grupy w rejon Tarnoszyna, Urząd Miejski zorganizował piknik rodzinny "Powitania Lata", OLTS rajd rowerowy, w którym uczestniczyło blisko 150 rowerzystów, a TKKF "Ceemka" ? "Wakacyjny turniej w piłce nożnej".
W bloku pięciu uchwał, podejmowanych przez Radę Miejską, niewątpliwie najważniejszą dla mieszkańców gminy jest uchwała dotycząca zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Tak na dobra sprawę uchwała wcale nie musiała być podejmowana, bowiem PGK miało prawo wprowadzić podwyżki bez zgody Rady. Jak twierdzi Andrzej Pacan, prezes PKG, radni uchwała zatwierdzili podwyżkę po raz pierwszy od kilku lat. Zmiany nie są specjalnie dotkliwe i wynoszą od 1,7 do 3,6%, co przekłada się na grosze. I tak za 1 m3 wody w gospodarstwach domowych zapłacimy 3,21 zł (podwyżka o 11 groszy), za 1 m3 ścieków 3,89 zł, więcej o 13 groszy, kwartalna opłata abonamentowa to wydatek 13,51 zł wobec 13,28 dotychczas (więcej o 23 grosze).
W przypadku pozostałych odbiorów 1 m3 wody będzie kosztował 3,33 zł (wzrost o 13 groszy), 1 m3 ścieków 45,27 (więcej o 15 groszy) a opłata abonamentowa wyniesie 16,85 zł (wzrost o 38 groszy).
Pozostałe uchwały miały wymiar porządkujący.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 41 (848) z dnia 11 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »