tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Obrady w powiecie

 
W piątek, 30 marca odbyła się XV sesja Rady Powiatu czwartej kadencji. Podczas sesji uzupełniono skład Rady Powiatu, a nowy radny Krzysztof Juszyński złożył ślubowanie


Robocza część sesji rozpoczęła się uroczyście. Przyjmując uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu radni włączyli do swojego grona Krzysztofa Juszyńskiego z Kazimierzowa. Po złożonej rezygnacji przez Mariusza Łąckiego, mandat uzykał kolejny kandydat z listy KWW OWS z najwięszą ilością głosów. Krzysztof Juszyński złożył ślubowanie i od tej pory, już jako pełnoprawny radny, mógł brać czynny udział w sesji.
Po zapoznaniu radnych ze sprawozdaniami z prac Zarządu Powiatu, radni przystąpili do kolejnych punktów porządku obrad. Przyjęli informację o działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Z wniosków końcowych przedstawionego sprawozdania wynika, że inwestorzy oraz osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie zawsze przestrzegają przepisy ustawy Prawo budowlane oraz warunki techniczno?budowlane. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych w użytkowaniu często nie dokonują okresowych kontroli obiektów budowlanych, nie przejawiają dbałości o istniejący stan wybudowanych budynków i budowli. Poza tym na terenie powiatu znajduje się znaczna ilość obiektów zniszczonych, nieużytkowanych, nie nadających się do odbudowy lub remontu, które swym wyglądem szpecą otoczenie i stwarzają niejednokrotnie zagrożenia pożarowe.
O funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności mówiła przewodnicząca, Maria Sołtysiak. PZOoN funkcjonuje od czerwca 1999 roku, począłkowo w PCPR, a od 2004 roku w strukturach starostwa. Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz stopniu niepełnosprawności, przyjmowaniem wniosków i wydawaniem orzeczeń dla celów korzystania z ulg oraz prowadzeniem spraw związanych z wystawianiem legitymacji osobom niepełnosprawnym. Obecnie w zespole pracuje jedna osoba zatrudniona w zastępstwie sekretarza zespołu, jeden pracownik interwencyjny i jeden stażysta. Środki na funkcjonowanie zespołu pochodzą z budżetu wojewody i starostwa. Wzrasta ilość wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności. W tym roku wydano ich już 660, co stanowiło 25?proc wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największe wzrosty dotyczą osób po 16 roku życia, wiele wniosków po raz pierwszy trafia do komisji. Wiąże się to ze wzrostem świadomości mieszkańców do czego jest potrzebne takie orzeczenie. Zespół powiatowy jest dobrze postrzegany przez wojewódzki, który w imieniu wojewody pełni nadzór merytoryczny.
O realizacji programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2011, mówiła sekretarz powiatu Grażyna Wielgus. W sprawozdaniu przedstawiła sposób realizacji i ocenę programu. W ub. roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 31.999,58 zł, a na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 37.948 zł.
Informację z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie i Drzewicy, przedstawiła Wiesława Kurowska. WTZ na terenie powiatu działają od 2002 roku. Funkcjonują one na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa osób z minimum umiarkowanym i w znacznym stopniu niepełnosprawności. PCPR ma nadzór nad działalnością warsztatów i przynajmniej raz w roku powinien je kontrolować. W ub. roku WTZ w Opocznie otrzymały 493.200 zł, w tym środki z PFRON 443.880 zł, z powiatu 49.320 zł. Warsztaty w Drzewicy otrzymały 411 tys. zł, w tym z PFRON 369.900 zł i z powiatu 41.100 zł. Opoczyńskie warsztaty wykonują dużą pracę w kierunku rehabilitacji zawodowej uczestników. W 2011 roku dwunastu uczestników objęto praktykami zawodowymi w zakładach pracy. Są one szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego uczestników oraz odnalezienia się w roli pracownika. Godny uznania był udział trzech uczestników z Opoczna oraz jednego z Drzewicy w XIII Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Atenach. Z analizy sprawozdań za negatywne uznano wysoki procent nieobecności uczestników za zajęciach, szczególnie w przypadku warsztatów w Drzewicy. Tam też nie wykorzystano w pełni środków na działalność z otrzymanych dotacji.
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez radnych. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012?2018 oraz zmian w budżecie na rok 2012 głos zabrała skarbniczka Anna Słoniewska. Radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będącej własnością powiatu opoczyńskiego. Z wnioskiem o taką bonifikatę wystąpił dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania z budżetu powiatu 100 tys. zł dla policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w rejonie ulic Zielonej i al. Dąbrówki. Podczas sesji przyjęto także uchwałę w sprawie nabycia czternastu działek pod poszerzenie pasa drogowego, w związku z przebudową drogi powiatowej w Błogiem Szlacheckim ? Błogiem Rządowym w gminie Mniszków. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem opoczyńskim i Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego, w celu podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przypomnijmy, że w tej sprawie w marcu odbyło się spotkanie informacyjne. Uchwalono również Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012?2014 w powiecie.
Radni zatwierdzili projekt pod tytułem ?Nowoczesna szkoła kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013. O projekcie mówiła Małgorzata Grzesińska, dyrektorka wydziału oświaty, promocji i funduszy unijnych. Całkowita wartość to ponad 370 tys. zł, a wkład własny 55 tys. Projekt jest skierowany do uczniów ZSP nr 1.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody powiatu opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Konieczność wprowadzenia zmian związana jest z faktem malejącej liczby uprawnionych osób biorących udział w posiedzeniu kapituły, pomimo rosnącej liczny jej członków. Ostatnie, przyjęte w bloku uchwały dotyczyły zmian w planie pracy Rady Powiatu oraz w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON na ich realizację.
Na koniec sesji, przewodniczący poinformował radnych, że otrzymali odpowiedź od podsekretarza stanu Marka Habera, w sprawie wyrażenia protestu przeciwko rozstrzygnięciu konkursu w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu. W odpowiedzi, zwrócono uwagę radnych, że w myśl art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, zaś planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Minister zdrowia nie posiada kompetencji do ingerowania w postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami oraz zmiany decyzji podejmowanych przez NFZ w związku z wniesionymi odwołaniami oferentów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »