tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Obrady w Sławnie

 
W środę, 20 lutego obradowali radni gminy Sławno. Jedną z głównych decyzji, jakie zapadły w trakcie XXIX sesji, było wprowadzenie do budżetu gminy nowych inwestycji

Mimo całkiem bogatego porządku obrad radni uwinęli się z realizacją poszczególnych punków nadzwyczaj sprawnie. Sesja trwała zaledwie godzinę, a większość uchwał przyjęto jednomyślnie. Nim przystąpiono do merytorycznej części spotkania, w obecności zebranych dyrektor szkoły w Kozeninie, Rafał Kołodziejczyk, którego kadencja upływa z końcem lutego, odebrał z rąk wójta zaświadczenie o przedłużeniu kadencji do końca sierpnia 2017 roku.
Informując o działalności międzysesyjnej wójt przedstawił radzie wyniki kontroli przeprowadzonych w gminie przez NIK oraz Urząd Marszałkowski. Jak mówił, wszystkie wypadły pozytywnie. Organy kontroli, w działalności objętej jej zakresem, nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości. Zapoznał też zebranych z planami dotyczącymi zmian w ustalonej już opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, że samorząd ustalił opłatę od gospodarstwa w wysokości 16 zł. W sytuacji nowelizacji ustawy wprowadzającej możliwość różnicowania tej opłaty, władze gminy planują wprowadzić w tym zakresie kilka kategorii. Zakłada się, że rodziny jedno? i dwuosobowe zapłacą miesięcznie 12 zł, gospodarstwa liczące od 3 do 5 osób ? 14 zł, a najwyższą, 16?złotową opłatą obciążone zostaną rodziny wieloosobowe (powyżej 5 osób). Nad taką propozycją wójta radni głosować będą na następnej sesji. Włodarz informował również o trwającym malowaniu sali gimnastycznej w szkole, o prowadzonych w okresie ferii zajęciach w szkołach oraz o kosztach ponoszonych w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem w schroniskach bezpańskich psów (około 40 tys. zł) rocznie. Apelował, aby monitorować i zgłaszać zauważone przypadki podrzucania zwierząt, tak aby kosztami można było obciążyć nieodpowiedzialnych właścicieli.
Bez wchodzenia w szczegóły i zbędnych dyskusji rada przyjęła sprawozdania z pracy komisji stałych w 2012 roku, z realizacji zadań GOPS oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w minionym roku. W uzupełnieniu danych o działalności GOPS wójt zapowiedział, że w związku ze zwiększeniem wydatków na opiekę społeczną, przeprowadzi analizę rzeczywistych potrzeb, że zobowiąże pracowników do pozyskiwania i wydatkowania głównie środków zewnętrznych, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków z budżetu gminy. Oceniając zaś pracę jednostek organizacyjnych zajmujących się kulturą (GOK i biblioteka) zapowiedział, że przy nakładach na kulturę rzędu pół miliona złotych będzie wymagał od tych jednostek zwiększenia wysiłków, głównie w kierunku wyjścia w teren i otwarcia placówek na oczekiwania mieszkańców. Z kolei w ramach sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli radę poinformowano, że w tym roku gmina musiała wyrównać wynagrodzenia do średniej jedynie nauczycielom stażystom (w sumie 2,5 tys. brutto). W pozostałych grupach awansu zawodowego osiągnięto natomiast znaczne przekroczenia.
Pierwsze z przyjętych w toku obrad uchwał dotyczyły kwestii finansowych. Radni zdecydowali o udzieleniu powiatowi opoczyńskiemu dotacji celowej (2 tys. zł z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach PCPR, z którego korzystają również mieszkańcy gminy), ustalili prawo do wypłaty wójtowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w wysokości 12.342 zł), a także wprowadzili zmiany do budżetu gminy i związane z nimi zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej. Najważniejsze zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia do niego nowych inwestycji: wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Kamieniu, Bratkowie, Tomaszówku, Wincentynowie, Kunicach i Sławnie (63,2 tys. zł), modernizacji dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Kunice ? Antoniówka (275,1 tys. zł) i w Sławnie (284,2 tys. zł), remontu utwardzenia działki w Kunicach (73,7 tys. zł), przebudowy drogi wewnętrznej w Kamieniu (143 tys. zł), budowy ogólnodostępnego boiska sportowego przy szkole w Kunicach (305 tys. zł) oraz zakupu programów komputerowych (5 tys. zł). Z kolei zmniejszenia dokonane po stronie rozchodów wynikały z umorzenia pożyczki z WFOSiGW w Łodzi (już ostatniej) oraz zmniejszenia kwoty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Uzyskane w ten sposób kwoty zwiększą nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Jak mówił wójt, zaplanowane zadania gmina chce wykonać własnymi środkami. Wyjście z zadłużenia i umożliwienie zabezpieczenia środków na wkład własny zadań ma przygotować gminę do aplikowania o dotacje unijne w przyszłym okresie finansowania.
Pozostałe z przyjętych tego dnia uchwał dotyczyły ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (gmina przeznaczy na ten cel 45 tys. zł, nauczyciele dokształcać się będą na kierunkach dostosowanych do potrzeb szkół), zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (wojewoda zakwestionował zapisy dwóch paragrafów, w związku z czym wykreślono je z uchwały) oraz uchylenia uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości w Prymusowej Woli (po śmierci właściciela gmina rozpoczęła procedurę przejęcia tej nieruchomości na zasadzie spadku).
W ramach spraw różnych wójt poinformował zebranych, że w planach inwestycyjnych powiatu znalazła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sławno ? Ostrożna ? Antoniów ? Szadkowice. Nowe porozumienie wśród lokalnych polityków zaowocuje również wspólną organizacją powiatowo?gminnych dożynek, które w tym roku zaplanowano na 1 września. Nieco wcześniej w gminie odbędą się inne uroczystości ? 23 maja, z udziałem biskupa Henryka Tomasika, odbędzie się przekazanie druhom z OSP samochodu strażackiego, a 9 czerwca w Prymusowej Woli oficjalnie oddany zostanie do użytku wyremontowany budynek strażnicy. Impreza zostanie połączona z ogólnopolską wystawą koni.
Od redakcji: Kilka słów naszego komenatrza. Jak to możliwe, że w gminie Sławno nie muszą wypłacać nauczycielom wyrównania do średniej zarobków, skoro inne samorządy narzekają, że bez względu na efektywność pracy belfrów muszą wypłacać im corocznie ogromne sumy? Otóż nauczyciele mają tyle godzin ponadwymiarowych, że w pełni zapracowali na wynagrodzenia w wysokości średniej na danym stopniu awansu zawodowego, a nawet wyższe.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »