tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Obrady w Poświętnem...

 
Tydzień temu, ze względu na szczupłość miejsca, zamieściliśmy jedynie najważniejsze ? naszym zdaniem ? tematy obrad sesji Rady Gminy w Poświętnem i Rady Miejskiej w Opocznie. Dziś wracamy do tematu


Przybywa klientów GOPS?u
Informację z działalności GOPS w 2012 roku przedstawiła jego kierowniczka, Elżbieta Podlasek. Jak referowała, wydatki w minionym roku wyniosły 1.407.921 zł (w tym 138.308 zł z budżetu gminy). Na realizację świadczeń dla mieszkańców gminy przeznaczono 1.247.426 zł ? 88% wszystkich wydatków. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem stanowisk pracy oraz rzeczowym utrzymaniem placówki.
W minionym roku ośrodek wypłacił mieszkańcom 40 zasiłków stałych, 41 okresowych oraz celowych i specjalnych. Wpłacił 91 składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacił usługi opiekuńcze dla 10 chorych osób i pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej. Objął dożywianiem 85 uczniów z terenu gminy i doposażył kuchnię ZSS w Poświętnem. Łącznie w ubiegłym roku z pomocy (poza poradnictwem i informacją czy pracą socjalną) skorzystało 160 osób z 95 rodzin. W porównaniu do roku 2011 liczba objętych pomocą zwiększyła się o 26 osób z 13 rodzin. Na tę pomoc przeznaczono blisko 120 tys. zł.
W ubiegłym roku ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych skorzystało 301 rodzin. Zasiłek rodzinny i przysługujące do niego dodatki otrzymało 517 osób, świadczenie pielęgnacyjne ? 33 osoby (dodatkowo za 9 opłacano ubezpieczenie emerytalno?rentowe), zasiłek pielęgnacyjny ? 61 osób, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ? 34 osoby. Poza tym ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 8 uprawnionych osób z 7 rodzin.

Coraz więcej czytelników
Zarówno Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem, jak i jej filia w Dębie, mogą się poszczycić wzrostem czytelnictwa ? obie placówki pozyskały 365 nowych czytelników. GBP przybyło w ubiegłym roku 243 czytelników. Placówka odnotowała 5.230 odwiedzin. Z księgozbioru liczącego 12.910 woluminów wypożyczyła 7.597 książek i 301 czasopism, a kolejne 1.069 pozycji udostępniła na miejscu. Z kolei filia pozyskała 122 czytelników. Podczas 1.331 wizyt w bibliotece w Dębie czytelnicy z księgozbioru w liczbie 6.636 woluminów wypożyczyli 1.858 książek i 174 czasopisma, a z 226 następnych skorzystali na miejscu.
Obie placówki, poza prowadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, organizują także inne formy działalności kulturalnej, m.in. lekcje biblioteczne, czytanie bajek i baśni, konkursy plastyczne, literackie, warcabowe, a we współpracy z GOK?iem również warsztaty bibułkarstwa. Biblioteka współpracuje ze szkołami, KGW i klubem literackim. Organizuje zajęcia w ramach "Bezpiecznych ferii" i spotkania z dziećmi i młodzieżą. Przyłączyła się do akcji "Łódzkie czyta", w ramach której w czerwcu czytanie dla dzieci zorganizowano w parku św. Marka.
Na wniosek komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych Rady Gminy z początkiem maja zmienią się godziny pracy biblioteki. Od poniedziałku do czwartku będzie ona czynna w godzinach od 8.00 do 16.00, a w piątki od 9.00 do 17.00. Raz w miesiącu czynna będzie w sobotę (od 8.00 do 16.00), a po przepracowanej sobocie będzie zamknięta w poniedziałek.

GOK krzewi kulturę
W 2012 roku GOK organizował warsztaty origami, papieroplastyki, zdobnictwa obrzędowego, rękodzieła, animacji obrzędowej, bibułkarstwa, zdobnictwa artystycznego, wizażu i rękodzieła ludowego. Przygotował z KGW program artystyczny na festyn rodzinny i na dożynki w Ostrowie, zorganizował spotkanie noworoczne koła i wycieczkę do Krakowa, a także brał udział w debacie wszystkich KGW z powiatu. Współorganizował wieczór sobótkowy w Dębie i przygotował wystawę promującą gminę na festiwalu folkowym. Przeprowadził także bożonarodzeniowy cykl warsztatów rękodzieła artystycznego, a we współpracy z KGW cykl warsztatów szydełkowania.
W ramach kół zainteresowań, zajęć stałych i warsztatowych w GOK?u organizowano zajęcia nauki gry w bilard, w szachy i w warcaby, zajęcia plastyczno?techniczne, zajęcia multimedialne, warsztaty rękodzieła artystycznego i warsztaty kulinarne. Placówka we współpracy z OSP w Poświętnem prowadzi kawiarenkę internetową. Organizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W GOK odbywały się też zajęcia w ramach projektu PCPR "Przełamać bariery. Uwolnić energię".?i w Opocznie

O cieple i gazie
Radni omówili sytuację energetyczną, stan linii ciepłowniczych i gazowniczych na terenie gminy. Niektórzy wyrażali swoje obawy, że każda awaria sieci ciepłowniczej powoduje odcięcie od sieci dużej grupy odbiorców. Podkreślali, że dla mieszkańców ważne jest przyłączanie do sieci czy to ciepłowniczej, czy gazowniczej nowych odbiorców. Pytali także, jakie działania podejmuje ZEC, by emisje pyłu, dwutlenku węgla, tlenków azotu były jak najmniejsze? Padły też pytania o nowe inwestycje, w ramach zbliżającej się perspektywy finansowej. Obecny na sesji prezes ZEC, Marek Pokora mówił, o zakończonych remontach i inwestycjach wykonanych w ub. roku. O najważniejszych z nich pisaliśmy w TOP nr 15 z 12 kwietnia. Na remonty kapitalne rusztu kotła WR?5, sklepienia przedniego i tylnego kotła WR?10 nr 3, remont placu węglowego, i estakady nawęglania, wydano ponad 362 tys. zł. W tym roku zaplanowano remonty kolejnych kotłów i komina. Zostanie także zmodernizowana instalacja powietrza podmuchowego kotła oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego. Planowane jest także przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku do WFOŚiGW w celu zapewnienia środków na modernizację układu odpylania. Planuje się także przyłączać nowych odbiorców, dlatego w maju ma być przeprowadzona akcja informacyjna, promująca dostawę ciepła. Prowadzona przez ZEC gospodarka remontowa i inwestycyjna ma być gwarantem utrzymania wysokiej sprawności wytwarzania ciepła, obniżenia wskaźników produkcyjnych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dostawy ciepła do systemu ciepłowniczego.
Radny Janusz Klimek zwrócił uwagę, że żeby pozyskać nowe środki unijne to trzeba zrobić audyt energetyczny linii ciepłowniczych przesyłowych, żeby wiedzieć, które są do wymiany. Zdaniem radnego na takich liniach jest najwięcej strat za które płacą odbiorcy. Pytał, czy taki audyt jest już zrobiony? Prezes przypomniał, że takie same pytania padły od radnego rok temu. Powiedział, że w ZEC się nie śpi ? My naprawdę wiemy co robić i robimy ? mówił prezes Marek Pokora. Burmistrz przyznał, że po raz pierwszy od wielu lat w ZEC podjęto bardzo konkretne działania. Są efekty i zdaniem włodarza jest to bardzo dobry znak, że prezes wie, co robi i jak to robić. Dodał, że dziś można bardzo optymistycznie patrzeć, jeśli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców w dostarczanie ciepła. Wyraził wdzięczność prezesowi za podjęte działania. Prezes Marek Pokora podkreślił, że stan sieci jest na bieżąco monitorowany, robione są badania sieci. Na szczęście w tym sezonie nie było żadnych awarii.
Przedstawiciel Mazowieckiej Spółki Gazownictwa poinformował, że na terenie miasta istnieje 11175 m.b., a w części wiejskiej 7287 m.b. sieci gazowej. Podkreślił, że warunki umożliwiające dalszą gazyfikację zależą od potencjalnych klientów. Podejmując decyzję o rozbudowie sieci gazowej spółka kieruje się Prawem energetycznym, które nakazuje, aby były spełnione warunki techniczne i ekonomiczne rozbudowy sieci. Zapewnił, że jeśli zaistnieją korzystne okoliczności będą dalsze inwestycje w sieć gazową na terenie naszego miasta. Obecnie dysponują siecią niskiego i średniego ciśnienia oraz zasilającą redukcyjno?pomiarową stacją gazową, które spełniają wymogi zachowania ciągłości dostaw gazu ziemnego do gminy. W ostatnim czasie podpisano warunki przyłączania się do siei gazowej osiedla Ustronie. Wyraził nadzieje, że podpisanie umów przyłączeniowych będzie początkiem gazyfikacji całego osiedla. Do sieci mogłoby także zostać przyłączeni mieszkańcy ulicy Kwiatowej. Radni pytali też o możliwość przyłączenia mieszkańców bloków przy ul. Piotrkowskiej. Spółce zależy, by rozszerzać przyłącze gazowe nie tylko dla firm, ale także dla mieszkańców. Burmistrz mówił, że niektórzy mieszkańcy nie są podłączeni do sieci, bo po prostu kiedyś nie wyrazili na to zgody. Żeby nowe przyłącza były opłacalne dla firm, w danym rejonie musi tego chcieć większość mieszkańców.
Podczas obrad sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek, 26 kwietnia radni zapoznali się z złożeniami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w roku 2013.Zorganizują wypoczynek

Założenia wypoczynku przedstawiał radnym kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności, Ewa Krzysztofik. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Konkurs ten przewidywał między innymi organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym z problemem alkoholowym, z terenu gminy. Komisja konkursowa dokonała wyboru trzech najkorzystniejszych ofert.
Letni wypoczynek dla dzieciaków, od 1 do 11 lipca, zorganizują księża z parafii pw. św. Bartłomieja w Ośrodku Wczasowym "Stefanka" w Piwnicznej Zdroju. Weźmie w nim udział czterdzieścioro dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, w tym z problemem alkoholowym. Całkowity koszt tego zadania wyniesie 24 tys. zł, w tym 18 tys. z dotacji.
Tradycyjnie o letni wypoczynek dzieci zadba Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd planuje siedmiodniowy wyjazd do Zakopanego, w terminie od 5 do 11 lipca dla trzydzieściorga pięciorga dzieciaków w wieku od 10 do 15 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie. Koszt wyjazdu to 14.700 zł, w tym 11.025 zł z dotacji. Dzieci do obu wyjazdów zakwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pięciodniowy wypoczynek w Sielpi dla jedenastu osób od 19 do 24 sierpnia, zorganizuje Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Opoka". Będą w nim uczestniczyć dzieci i młodzież, w wieku od 12 do 17 lat, uczęszczające na zajęcia Młodzieżowej Grupy Wsparcia, działającej przy Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej. Także pracownicy poradni będą kwalifikować uczestników wyjazdu. Planowany koszt zadania wyniesie 5.050 zł, w tym 5 tys. zł z dotacji.
Poza tym w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych zabezpieczono 16 tys. zł na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez MDK. Weźmie w nich udział sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci, w wieku od 8 do 13 lat. Ponadto MDK w okresie wakacyjnym proponuje zajęcia otwarte z instruktorami według wakacyjnego planu pracy.
Zabezpieczono także 7 tys. zł na pokrycie kosztów przejazdu dwudziestoosobowej grupy dzieci i młodzieży z ZSS nr 3 na VII międzynarodowy, integracyjny obóz skautów do Polic nad Metują w Czechach oraz 2 tys. zł na pokrycie kosztów przejazdu siedemnaściorga dzieci na integracyjny wypoczynek letni do Tarnoszyna, zorganizowany przez Spółdzielnię Socjalną "Promyk Nadziei".
Ponadto o letni wypoczynek dzieci zadba też PGK, które planuje zorganizować wyjazd dla sześciorga dzieci pracowników do Zakopanego. Ponadto dziewiętnaścioro dzieci będzie korzystać z tzw. wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, np. zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne. Odpłatność za kolonie będzie uzależniona od dochodu brutto na jednego członka rodziny. Także w ZGM przewidziane zostały środki na wypoczynek letni dla sześciorga dzieci pracowników.
W okresie letnim, ze środków kultury fizycznej, zostaną zorganizowane imprezy sportowo?rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Zadbają o to: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Ceemka" w Idzikowicach, które planuje zorganizować wakacyjny turniej w piłce nożnej; Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe planuje zorganizować XI Rajd Rowerowy Towarzystw Sportowych; Klub Turystyki "W stronę słońca", jak co roku zorganizuje maraton pieszy na 50 km po ziemi opoczyńskiej i okolicach. Animatorzy sportu zorganizują na orlikach liczne imprezy sportowe.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (826) z dnia 10 Maja 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »