tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Białaczów

 Obrady w Białaczowie

 
Stawki podatków i opłat lokalnych na przyszły rok oraz uruchomienie Poradni Rodzinnej w Paradyżu zdominowały obrady XXIII sesji Rady Gminy w Białaczowie. Radni spotkali się w czwartek, 22 listopada

W sesji udział wzięli wszyscy radni. Przygotowany porządek obrad uzupełniono, wprowadzając do bloku uchwał jeszcze jedną ? dotyczącą przekazania środków finansowych dla policji. Po pierwszych, stałych punktach porządku, radni wysłuchali informacji wójta z działań podejmowanych między sesjami. Dotyczyła ona m.in. powtórnego unieważnienia przetargu na przebudowę świetlicy wiejskiej w Skroninie. W powtórzonej procedurze przetargowej najniższa cena przekroczyła kwotę przeznaczona na ten cel. Na remont świetlicy w Skroninie gmina początkowo planowała wydać 1,1 mln zł. Najniższa cena zaproponowana w pierwszym przetargu przekroczyła 1,5 mln zł. Unieważniono go i ogłoszono drugi, zwiększając środki na ten cel do 1,3 mln zł. Najniższa cena w drugim przetargu wyniosła 1,4 mln zł. Oferty nie przyjęto. Gmina planuje zmienić projekt inwestycji, rezygnując z nadbudowy. Zmiany mają przynieść oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych. Koszt remontu, po modyfikacji projektu, nie powinien przekroczyć 1 mln zł. Wójt mówił również o ponownym rozważeniu decyzji komunalnej, na mocy której gmina otrzymała ze skarbu państwa działkę w rejonie boiska. Samorząd uporządkował ją i planuje jej zagospodarowanie w ramach tzw. Diabelskiego szlaku ? projektu turystycznego, dofinansowanego ze środków unijnych, realizowanego przez LGD ?U źródeł? (do którego należy Białaczów). Roszczenia do tej działki wysuwa jednak Nadleśnictwo Opoczno, które złożyło odwołanie. Pozostałe informacje dotyczyły budowy chodnika w ul. Sobieńskiej, przyszłorocznego planu finansowego w zakresie oświaty (zapotrzebowanie finansowe szkół na przyszły rok przekracza subwencję o 2,2 mln zł, w projekcie budżetu zaplanowano jednak wydatki na oświatę rzędu 1,5 mln zł), petycji mieszkańców osiedla Małaczowskiego, którzy domagają się budowy drogi wewnętrznej i chodnika oraz uruchomienia niepublicznego podmiotu leczniczego w Petrykozach, który zastąpi dotychczasowy ośrodek zdrowia. Dyrekcja szpitala zrezygnowała z jego prowadzenia, pozostawiając pacjentów na lodzie. W ostatniej części sesji zebrani mogli porozmawiać z osobami, które podjęły się prowadzenia nowej placówki ? o czym w oddzielnym materiale.
W ramach zapytań i interpelacji radni, nawiązując do petycji mieszkańców os. Małachowskiego, zwrócili uwagę na drogi wymagające remontu, m.in. ul. Łąkową. Pytali również o możliwości wsparcia upadającego zakładu produkcji płytek Cerkolor z Parczówka oraz o zakończenie budowy kanalizacji w Petrykozach i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Wójt wyjaśniał, że w projekcie przyszłorocznego budżetu na drogi dojazdowe przeznaczono tylko 250 tys. zł. Środki te zostaną wydane głównie na utwardzenie najgorszego odcinka (ok. 800 m) drogi Białaczów ? Ossa. W sprawie budowanej kanalizacji przedłużono termin zakończenia inwestycji, ponieważ wykonawca nie doprowadził dróg do stanu poprzedniego, pozostawił również szereg usterek. Włodarz zapewniał, że firma nie otrzyma ani złotówki, dopóki nie wywiąże się należycie z swoich obowiązków. Co do firmy Cerkolor ? gmina nie może jej w żaden sposób pomóc. Co więcej, możliwe, że nie odzyska zaległych podatków, które złożyły się na okrągłą sumę około 1 mln zł. Syndyk masy upadłościowej planuje sprzedać cały zakład, jednak w pierwszej kolejności spłaci inne zobowiązania.
Przed przystąpieniem do bloku uchwał radni przyjęli informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych oraz w sprawie przygotowania drogowców do sezonu zimowego. Wójt wyjaśniał, że pługi gminne wyjeżdżają na drogi dopiero, jak przestanie padać. W pierwszej kolejności odśnieżane są trasy umożliwiające dojazd do szkół i ośrodków zdrowia, dowiezienie chleba oraz odebranie mleka. Od tego sezonu gmina będzie teą musiała zadbać o trasę w kierunku Niemojowic, aby umożliwić pracownikom DPS?u dojazd do nowej placówki. Ten odcinek ma jednak odśnieżać firma zewnętrzna. Służby gminy zadbają o pozostałe drogi gminne, przy czym obowiązuje niepisana zasada, że nie podnosi się pługów przejeżdżając drogą powiatową czy wojewódzką.
Pierwszą z uchwał radni powrócili do przekazanej KWP dotacji w wysokości 7 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komisariatu w Paradyżu. Auto kupiono o wiele taniej, ale żeby różnicy nie trzeba było zwracać samorządom, radni stosowną uchwałą przekazali 4,2 tys. zł na pokrycie kosztów niezbędnego sprzętu i wyposażenia komisariatu. Kolejnymi dwoma uchwałami wprowadzono zmiany w budżecie gminy oraz związane z nimi zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej.
Najważniejsze decyzje, jakie zapadły na ostatniej sesji dotyczyły stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. Temat omawiano szeroko na posiedzeniach komisji, a na wspólnym posiedzeniu komisji rolnictwa i gospodarki gruntami oraz komisji budżetu, finansów i inwestycji radni wypracowali własne propozycje niektórych stawek ? nieco niższe niż te zaproponowane przez wójta w projektach uchwał. Jednak nie byli w stanie ich przeforsować, choć w jednym z przypadku udało się wypracować kompromis. Chodzi o uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczenia stawki podatku rolnego. W projekcie uchwały zaproponowano, aby średnią cenę 1q żyta obniżyć do 45 zł, komisje optowały za 44 zł. Wójt wyjaśniał, że projekt przyszłorocznego budżetu opiera się stawkach podatków określonych w projektach uchwał. W przypadku ich obniżenia zmniejszą się nie tylko dochody gminy, ale także wydatki, a to oznaczać będzie z kolei, że trzeba będzie zrezygnować z niektórych inwestycji. Ostatecznie jednak ustąpił. Przed głosowaniem do projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę i rada jednogłośnie obniżyła średnią cenę żyta do 44 zł. Oznacza to, że rolnicy z terenu gminy Białaczów zapłacą w przyszłym roku podatek rolny w wysokości 110 zł z 1 ha.
Nieco inne propozycje radni mieli również w sprawie stawki podatku od nieruchomości, choć w przypadku tej uchwały radni na posiedzeniu wspólnym komisji rolnictwa i budżetowej wypracowali własną propozycję tylko dla jednaj kategorii ? gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co więcej ? proponowana przez nich stawka była o zaledwie 2 gr niższa, niż stawka zawarta w projekcie uchwały. Głosowano jednak od razu nad przygotowanym projektem, w związku z czym przedsiębiorcy zapłacą 72 gr (a nie 70 gr, jak proponowały komisje) od 1 m2 powierzchni gruntu z wiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawka podatku od gruntów pod jeziorami i zbiornikami wodnymi wyniesie 4,51 zł od 1 ha powierzchni, a od pozostałych gruntów związanych z prowadzeniem nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego ? 23 gr od 1 m2 powierzchni. Stawka podatku od budynków mieszkalnych (lub ich części) wyniesie 63 gr od 1 m2 powierzchni użytkowej, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ? 16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Radni jednomyślnie przyjęli również nowe stawki podatku od środków transportowych.
Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły stawek opłat lokalnych. Tu również część radnych miała własne propozycje. W przypadku opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę projekt uchwały przewidywał 2,40 zł za 1 m3, zaś radni biorący udział w posiedzeniu komisji wspólnej wnioskowali o 2,30 zł. Radni nie wiedzieli jednak, jak głosować przy dwóch różnych propozycjach, a nie mogli skorzystać z porady prawnika. Zastanawiali się, czy mogą zagłosować nad przygotowanym projektem, a potem ? jeśli nie uzyska on większości głosów ? nad propozycją komisji. Byli jednak świadomi, że jeśli projekt uchwały zostanie w głosowaniu odrzucony, nad nowym projektem, zawierającym autopoprawkę, będzie można zagłosować dopiero na kolejnej sesji. Dlatego głosowali od razu nad przygotowanym projektem uchwały. Nikt nie zaproponował, aby najpierw poddać pod głosowanie wniosek komisji, a potem dopiero projekt uchwały (o treści uzależnionej od wyniku głosowania nad wnioskiem). Za 1 m3 wody odbiorcy zapłacą więc 2,40 zł. Opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej wyniesie 2,40 zł za 1 m3, a za ścieki odprowadzane do punktu zlewnego w oczyszczalni ? 3,50 zł za 1 m3.
Pozostałe przyjęte tego dnia uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy, na okres do 3 lat, najmu lokalu użytkowego (chodzi o lokal przedszkola, prowadzonego przez fundację ?Dar dla potrzebujących?), przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz rozpatrzenia skargi na działalność wójta. Złożył ją Marek Domaradzki, poseł Ruchu Palikota, który skarżył się na nienależyte oraz przewlekłe wykonanie zadania w zakresie udzielenia odpowiedzi. Wystąpił on do wójta z zapytaniem o koszty nauczania religii w szkołach prowadzonych przez gminę, a odpowiedź wysłano mu listem zwykłym, w związku z czym nikt nie mógł ustalić, czy odpowiedź dotarła do adresata. Radni uznali skargę za bezzasadną, tłumacząc, że odpowiedź nie zawierała danych poufnych wskazujących na konieczność przesłania jej listem poleconym. Takie uzasadnienie uchwały wydaje się jednak niewłaściwe, bowiem pracownicy gminy nie są w stanie udowodnić, że taka odpowiedź w ogóle została wysłana.
W ramach zapytań i wolnych wniosków rozmawiano m.in. o remizie w Skroninie (wójt wyjaśniał, że nie można czekać z jej remontem), nielegalnie wpuszczanych do studzienek ściekach, konieczności organizowania zebrań wiejskich w sprawie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o oznakowaniu ulic.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 48 (803) z dnia 30 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »