tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Mniszków

 O śmieciach w Mniszkowie

 
Przyjęcie nowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami ? wraz z kompletem pozostałych regulacji w tym zakresie ? to główne decyzje, jakie zapadły we wtorek, 26 marca podczas obrad XXVI sesji Rady Gminy Mniszków


W ramach informacji z działalności międzysesyjnej wójt poinformował radnych o spotkaniu starosty opoczyńskiego z wójtami poszczególnych gmin, na którym przedstawiono założenia projektu kluczowego powiatu dotyczącego przebudowy szeregu dróg w regionie, mającej ułatwić dostęp do planowanej stacji Opoczno?Południe na CMK. W ramach tego projektu przebudowana ma zostać droga powiatowa na odcinku Radonia ? Tomaszów w gminie Mniszków, wójt wnioskował o włączenie do projektu dwóch innych odcinków: Małe Końskie ? Podklasztorze (powiat piotrkowski) oraz Owczary ? do drogi krajowej nr 12. Jednocześnie wójt przypomniał, że do indykatywnego wykazu projektów kluczowych RPO gmina Mniszków złożyła w ubiegłym roku projekt zakładający budowę kanalizacji na terenie gminy za około 40 mln zł. Jak mówił, wniosek pozytywnie przeszedł już kilka etapów oceny i są realne szanse na przyznanie dotacji. Temat inwestycji zamknęła informacja o planowanej zmianie finansowania remontu sali gimnastycznej w Mniszkowie, na którą jest szansa pozyskać dodatkowe środki z WFOŚiGW.
Wójt informował także o odbytych zebraniach wiejskich i strażackich, o walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia "Dolina Pilicy" (LGD otrzymała dodatkowe środki w wysokości 5,3 mln zł, które zostaną rozdysponowane pomiędzy gminy członkowskie), o planowanym zatrudnieniu siedmiu osób na staże i prace interwencyjne, możliwości organizacji wypoczynku letniego dla grupy dzieci z terenu gminy, odbytych zawodach o puchar wójta czy konkursie na palmę wielkanocną. Wspomniał również o konieczności ponownego wyłożenia do wiadomości publicznej studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy w związku z uwzględnieniem wniosków dotyczących wykreślenia ze studium obszarów przeznaczonych pod budowę farm wiatrowych. Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji.

Decyzje finansowe
Rada przyjęła zmiany w budżecie gminy na ten rok. Po stronie dochodów wprowadzono 5 tys. zł na sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP w Mniszkowie (z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych), 15 tys. zł na zasiłki stałe oraz 7 tys. zł na utrzymanie OPS. Zmniejszyły się natomiast dochody z tytułu subwencji oświatowej (o 50 tys. zł) oraz dotacje na różnego rodzaju świadczenia OPS (w sumie o około 70 tys. zł). Z kolei w wydatkach, poza uwzględnieniem wspomnianych dotacji, zwiększono środki na remont drogi gminnej w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody (o 100 tys. zł, obecnie planuje się na ten cel 200 tys. zł). Po zmianach dochody gminy wynoszą 16.617.200 zł, a wydatki 19.709.542 zł. Na chwilę obecną gmina planuje deficyt w wysokości 3.092.342 zł i zamierza pokryć go pożyczkami z WFOŚiGW i z Banku Gospodarstwa Krajowego, a także wolnymi środkami.
Rada przyjęła także zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej, będące odzwierciedleniem zmian wprowadzonych do budżetu oraz zdecydowała o udzieleniu dotacji celowej powiatowi. Gmina przekaże jednostce 3 tys. zł z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach PCPR. Tę uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

Wyższe taryfy za wodę i ścieki
Od 1 kwietnia w gminie Mniszków o 5% wzrosną opłaty za wodę i ścieki. Rada przyjęła podwyżki jednogłośnie. Ustalono, że mieszkańcy za doprowadzenie 1 m3 wody zapłacą 2,10 zł netto + VAT. Stała miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz wyniesie 2 zł netto + VAT. Wzrośnie także koszt odprowadzania ścieków. Za 1 m3 trzeba będzie zapłacić 3,35 zł netto + VAT, a za ścieki odprowadzane za pomocą przydomowych przepompowni ? 2,98 zł netto + VAT za 1 m3.

Nowe stawki opłaty śmieciowej
Na sesji w końcu grudnia ubiegłego roku rada przyjęła szereg wymaganych wówczas uchwał śmieciowych. Jednak po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorząd zdecydował o skorzystaniu z możliwości zróżnicowania opłat. Rada przyjęła pełny pakiet nowych uchwał śmieciowych, wygaszając jednocześnie grudniowe uchwały w tej sprawie.
Najistotniejszą dla mieszkańców decyzją jest wybór metody ustalania opłaty śmieciowej oraz ustalenie jej stawek. Radni, podobnie jak w grudniu, zdecydowali o ustaleniu opłaty od gospodarstwa domowego. Wprowadzono jednak trzy kategorie gospodarstw, w zależności od liczby osób wchodzących w ich skład: 1? 2?osobowe, 3? 5?osobowe oraz liczące 6 i więcej osób. Większe rodziny zapłacą wyższe stawki opłaty. Jakie?
W przypadku gospodarstw, które zadeklarują, że będą segregować odpady, miesięczna opłata wyniesie 12 zł od gospodarstw 1?, 2?osobowych, 14 zł od gospodarstw 3?, 5?osobowych i 16 zł od gospodarstw liczących 6 i więcej osób. Gospodarstwa, które zbuntują się przeciwko segregacji zgodnie z ustawą obowiązkowo zapłacą więcej: gospodarstwa 1?, 2?osobowe ? 21 zł, 3?, 5?osobowe ? 23 zł, a liczące 6 i więcej osób ? 25 zł miesięcznie. Ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego właściciele nieruchomości wykażą w deklaracjach, które trzeba złożyć do 15 maja. Opłaty wnoszone będą kwartalnie: za I kwartał ? do 15 kwietnia, za II ? do 15 lipca, za III ? do 15 października, a za IV ? do 15 stycznia roku następnego.
W ramach uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i ich zagospodarowania ustalono, jakie odpady i z jaką częstotliwością będą odbierane spod posesji, a które będzie można oddać w gminnym punkcie odbioru odpadów selektywnych. Zdecydowano również, że w ramach opłaty gmina wyposaży mieszkańców w pojemniki. Rodziny 1?, 2?osobowe otrzymają trzy pojemniki 120?litrowe. Rodziny 3?, 5?osobowe wyposażone zostaną w jeden pojemnik 120?litrowy i dwa 240?litrowe. Z kolei większe gospodarstwa dostaną trzy pojemniki 240?litrowe. Rada przyjęła też regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (820) z dnia 29 Marca 2013r.
W dziale Mniszków dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »