tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
PRZYJMĘ pracownika przy pracach konserwacyjnych ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 O historii remontu zalewu słów kilka

 
Jakby to nie było dziwne, to wychodzi na to, że głównym punktem sporu między oboma ugrupowaniami walczącymi o burmistrza jest opoczyński zalew

O tym, że zalew wymaga solidnego remontu mówiło się od dawna. Pozarastane brzegi, brak dobrego dostępu do wody, zamulone a przez to niebezpieczne dno, to wszystko powodowało, że zalew nie mający już raczej charakteru retencji stracił również wszelkie walory rekreacyjne. Miasto w niego inwestować nie mogło, bo zalew należał do powiatu, a ten nie miał pieniędzy. Sytuacja zmieniła się w listopadzie 2003 roku, kiedy to zalew został przejęty przez gminę. Niewiele jednak z tego wynikało, bo właścicielem tamy na zalewie był zupełnie kto inny.
Gmina w 2005 roku zleciła wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej renowacji i odbudowy zalewu, o wartości 8.192.719,41 zł. Z uwagi na ciągłe protesty właściciela Małej Elektrowni Wodnej na jazie Drzewiczki, kwestionującego zapisy pozwolenia wodno–prawnego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i zastosowanych rozwiązań technicznych, nie uwzględniających jego interesów, sprzecznych z założeniami projektowymi, prawomocna decyzja pozwolenia na budowę, z zatwierdzoną przez starostę opoczyńskiego dokumentację techniczną, została przekazana gminie dopiero 1 października 2008 roku.
W lutym 2009 roku złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w kwocie 4.723.135,49 zł renowacji i odbudowy zalewu wraz z modernizacją jazu w zakresie retencji. Kwota ta zgodnie z zasadami dofinansowania tego typu zadań przez Fundusz stanowiła 80% wartości kosztorysu inwestorskiego retencji. Decyzją WFOŚiGW maksymalny poziom dofinansowania określono w kwocie 1.363.560,00 zł, a więc mniej niż jedną trzecią zakładanej kwoty. Z uwagi na zbyt małe, w stosunku do potrzeb, dofinansowanie samorząd gminy nie podjął do dziś decyzji w sprawie wykonania remontu. Zwiększenie poziomu dofinansowania przez Fundusz spowoduje ponowne wystąpienie o dotację w przyszłym roku.
7 maja 2009 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosiło konkurs nr RPLD.03.05.00–1/09 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.5: Infrastruktura Turystyczno–Rekreacyjna. Był to pierwszy i jednocześnie ostatni konkurs w tym działaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Na dofinansowanie projektów przeznaczona została kwota 11.000.000 euro, tj. 48.554.000 zł. Termin składania wniosków upływał 15 czerwca 2009 r. W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze złożono 76 wniosków o wartości całkowitej 901.989.951,93 zł. Łączna kwota dotacji, o jaką wystąpili wnioskodawcy, to 290.679.900,25 zł (a więc sześciokrotnie wyższa, niż możliwości dofinansowania). Wśród nich był złożony przez Opoczno projekt pt. „Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie rekreacji przy ulicy 17 Stycznia w Opocznie”. Zakres rzeczowy projektu obejmował: odbudowę czaszy zbiornika, remont lub budowę urządzeń związanych ze zbiornikiem: ujęcia wody, wysepka o powierzchni 0,30 ha, z gruntu pozyskanego z pogłębienia czaszy zbiornika, która połączona będzie z brzegiem zbiornika mostkiem parkowym – łukowym. Wysepka będzie pełniła funkcje plaży z kąpieliskiem a obrzeże wyspy przy skarpach obsadzone zostanie roślinnością żywopłotową. Od strony południowo–wschodniej na skarpie przewidziano schody bulwarowe, po stronie południowo–wschodniej przewidziano plażę piaszczystą. Ponadto schody bulwarowe – kąpieliskowe, mostek parkowy o konstrukcji żelbetowej, pomost cumowniczy – pirsy, przystań kajakową, plażę i kąpielisko. Południowo–zachodni narożnik zbiornika, który obecnie stanowi zatokę, bez wymiany wody, w której zbierają się nieczystości, o powierzchni 0,20 ha zamienia się na plażę oraz część zachodnią wysepki. Dodatkowo na powierzchni 0,36 ha przewiduje się kąpielisko. Do tego zakładane było odmulenie Drzewiczki, odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki na odcinku od mostu na ul. 17 Stycznia do mostu kolejowego na Drzewiczce. Wartość całkowita projektu wynosiła 2.320.600,02 zł., w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1.740.450,01 zł. 21 września 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków. Spośród 76 wniosków o dofinansowanie 61 zostało pozytywnie rozpatrzonych, w tym nasz, opoczyński. Ale wartość wnioskowanego dofinansowania owych 61 wniosków wyniosła ponad 230 mln złotych, a więc przekroczyła prawie 4,75 raza wartość środków zaplanowanych w ramach konkursu.
Tylko 29 projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną. Wniosek opoczyński odpadł, uzyskał 55,35% punktów wobec wymaganych 60%.
Zarząd Województwa Łódzkiego 2 grudnia 2009 r. wyłonił 8 projektów do dofinansowania. Pozostałe 21 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 23 grudnia 2009 r. Zarząd zmienił ową uchwałę i wyłonił do dofinansowania kolejnych 9 projektów znajdujących się na liście rezerwowej. Z związku z przyznaniem dofinansowania większej ilości projektów, na liście rezerwowej znalazło się 12 projektów. 26 stycznia 2010 r. Zarząd przyznał zmniejszone dofinansowanie kolejnemu projektowi. 29 grudnia 2009 r. Opoczno wniosło protest od zaniżonej oceny merytorycznej podnosząc zaniżenie punktacji w zakresie: stopnia komplementarności i kompleksowości z innymi przedsięwzięciami, liczby nowo powstałych miejsc pracy w sektorze związanym z obsługą ruchu turystycznego, poprawy dostępności obiektów i atrakcji turystycznych, stopnia wpływu projektu na podniesienie atrakcyjności miejscowości/regionu, poszerzenia oferty turystycznej beneficjenta i stopnia oddziaływania inwestycji na środowisko.
2 kwietnia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy poinformowało, że po przeprowadzeniu ponownej oceny pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi nasz projekt uzyskał łącznie 58,02% punktów. Oznacza to, iż w wyniku złożonego protestu łączna ocena punktowa została zwiększona, mimo tego jednak projekt nie przekroczył 60–procentowego progu gwarantującego pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie gwarantującego jeszcze umieszczenia na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania. I tyle. Bez pieniędzy nie da się wyremontować niczego, w tym i potrzebnego miastu zalewu. Są jednak szanse, że w 2011 roku inwestycja ruszy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 48 (699) z dnia 3 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »