tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ pracownika do szlifowania elementów ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Mniszków

 Mniszków pozyskuje i inwestuje

 
We wtorek, 12 lutego odbyła się XXV sesja Rady Gminy Mniszków. Radni przyjęli gminne programy profilaktyki alkoholowej i narkotykowej i ustalili wymagania wobec przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Wprowadzili też nowe inwestycje do budżetu

Radni wysłuchali informacji wójta z działalności międzysesyjnej. Dotyczyła ona kilku istotnych kwestii. Wójt, będący członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, brał udział w jej posiedzeniu. Ustalono na nim zasady finansowania we współpracy z PUP aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Nie są one korzystne dla samorządów, ponieważ jednostka zatrudniająca bezrobotnych na staż, czy roboty interwencyjne musi po okresie finansowania tego zatrudnienia przez PUP 60% tych osób zatrudnić ze środków własnych na okres 3 miesięcy. Gmina Mniszków złoży wniosek na 7 pracowników, a więc 4 z nich będzie musiała później zatrudnić.
Włodarz przypominał, że w okresie od 2 stycznia do 1 lutego wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium zostanie przeprowadzona w sali obrad UG, 1 lutego.
Wójt przekazał też radzie ustalenia poczynione z nowym starostą, dotyczące remontu dróg powiatowych biegnących przez gminę Mniszków (wyremontowany ma zostać odcinek drogi prowadzący przez Prucheńsko Duże do Owczar) i aktualne informacje dotyczące remontowanej sali gimnastycznej w Mniszkowie. Wspomniał także o korzyściach dla mieszkańców gminy płynących z planowanej budowy przystanku Opoczno Południe na linii CMK oraz o zamiarze zorganizowania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach gminy.

Nowe inwestycje
Rada zatwierdziła zmiany w budżecie. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia nowych inwestycji: remontu i termomodernizacji świetlicy połączonej ze strażnicą w Stoku (wprowadzono środki na dokumentację w wysokości około 15 tys. zł) oraz remontu i termomodernizacji świetlicy w Małych Końskich (w tym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji, na która zapisano w budżecie około 20 tys. zł). Po stronie wydatków zaplanowano również 10 tys. zł na zakup od Spółdzielni Samopomoc Chłopska budynku w Radoni, z przeznaczeniem na świetlicę (koszt samego budynku ? 8 tys. zł, pozostałe środki to m.in. koszty notarialne). Po stronie wydatków dokonano też kilku przesunięć, zmniejszając m.in. środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Konstantynowie, Błogich Szlacheckich, Błogich Rządowych i Mariance (o 45 tys. zł) oraz środki na wynagrodzenia w administracji (o ponad 33 tys. zł), a wprowadzając wydatki na zatrudnienie pracownika zajmującego się gminną gospodarką odpadami. Ogółem zarówno dochody jak i wydatki zwiększyły się o kwotę 337 zł. Jest to kwota zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Po zmianach planowane dochody gminy Mniszków wynoszą 16.716.155 zł, wydatki ? 19.657.929, a deficyt budżetowy ? 2.941.774 zł. Planuje się pokryć go pożyczkami z WFOŚiGW (478.914 zł) i z Banku Gospodarstwa Krajowego (2.462.860 zł).
Jednocześnie ze zmianami w budżecie rada zatwierdziła zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy. Przy tej okazji wójt wyjaśniał, że wprowadzone do budżetu nowe zadania ? świetlice w Stoku i Małych Końskich ? będą realizowane pod warunkiem, że uda się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Gmina planuje ubiegać się o dotacje z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (85% kosztów projektu) oraz z WFOŚiGW (pozostałe 15%). Z własnych środków pokryłaby więc wyłącznie koszty wykonania projektów. W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego gmina będzie się ubiegać także o dofinansowanie dokończenia termomodernizacji szkół wraz z wymianą pokrycia dachowego (zniszczonego odśnieżaniem dachów) oraz systemów centralnego ogrzewania. Wspomniał również o przeznaczonych dla Mniszkowa 400 tys. zł z PROW (w ramach LGD ?Dolina Pilicy?) oraz możliwości zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i zapowiedział, że planowana do remontu świetlica w Małych Końskich przeznaczona jest dla Stowarzyszenia Pomoc Potrzebującym ?Nadzieja?, które w odnowionych pomieszczeniach będzie prowadzić działalność na rzecz mieszkańców.

Pozostałe decyzje
Radni, popierając jednogłośnie przygotowany przez wójta projekt uchwały, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie gminy funduszu sołeckiego. Wójt wyjaśniał, że gmina musiałaby wyasygnować na ten cel około 200 tys. zł. W obecnej sytuacji środki korzystniej jest przeznaczyć na wkład własny inwestycji konieczny do pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych. W ten sposób zamiast rozdrabniać sumę przeznaczoną na sołectwa, w poszczególnych miejscowościach gminy realizowane są konkretne inwestycje.
Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz zmiany w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zatwierdziła też wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Na wniosek wójta radni przegłosowali również górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na zakończenie obrad wójt przedstawił zebranym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę. Jak poinformował, na tzw. czternastkę dla nauczycieli gmina musiała wydać w styczniu 160 tys. zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (814) z dnia 15 Lutego 2013r.
W dziale Mniszków dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »