tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Miliony na "Wyprawkę szkolną"

 


Blisko 180 mln zł przeznaczy w tym roku rząd na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna". Taka kwota ? wyższa o 52 mln zł niż w roku ubiegłym ? pozwoli objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów w całym kraju.
Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku pod nazwą "Wyprawka szkolna" wszedł w życie 18 lipca. Zgodnie z jego założeniami wsparciem w tym roku objęci zostaną uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I?III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Programem objęci więc zostaną uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych ? I?III szkół podstawowych.
Tak, jak w latach ubiegłych, z programu skorzystać rodziny niezamożne, w których dochód na osobę nie przekracza ustalonego progu. Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). Na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wyprawkę może otrzymać też 5% uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów.
W tym roku wyprawka szkolna przysługuje także uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży ? podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, program obejmuje bez względu na dochód na jednego członka rodziny.
Program określa wysokość dofinansowania do zakupu podręczników. Uczniowie klas I ? III otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 225 zł, uczniowie klasy V szkoły podstawowej ? do kwoty 325 zł, uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej ? do kwoty 390 zł, a uczniowie klasy II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) ? do 445 zł. W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 30 (837) z dnia 26 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »