tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Edukacja

 Kolejne zmiany

 
Uczniowie pierwszych klas liceów muszą się szykować na zmiany. Za dwa lata będą pisali inną maturę niż ich starsi koledzy. Podstawowa zmiana, to obowiązek zdawania co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, a także rezygnacja z prezentacji maturalnej

W nowym kształcie egzaminu maturalnego część pisemna obowiązkowa pozostaje bez zmian. Uczniowie będą zdawać przedmioty obowiązkowe z języka polskiego, obcego oraz matematyki na poziomie podstawowym. Każdy będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i prawo do przystąpienia do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Na liście przedmiotów dodatkowych znajdą się biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Nie obejmuje jedynie przedmiotu wiedza o tańcu, ponieważ nie jest on realizowany na poziomie rozszerzonym.
Decyzja o obowiązkowym przystąpieniu w części pisemnej do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym wynika z obecnej praktyki rekrutacyjnej polskich uczelni, które oczekują od kandydatów na studia poszerzonej wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu. Przypomnijmy, że ramowe plany nauczania obowiązujące w szkołach ponadpodstawowych od ub. roku wprowadzają obowiązek nauki od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym oraz dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym w technikum. Od 2015 roku absolwenci liceów ogólnokształcących (absolwenci techników od 2016 r.) będą przygotowani do spełnienia tego obowiązku, dzięki któremu zwiększą swoje szanse na studiowanie wybranych kierunków studiów. Już teraz kandydaci na studia coraz częściej decydują się na zdawanie dodatkowych przedmiotów, choć dotąd nie są one obowiązkowe. W ciągu ostatnich dwóch lat tylko 30 procent maturzystów nie przystąpiło do egzaminu z przedmiotu dodatkowego.
Ważna zmiana dotyczy też nowej formuły egzaminu ustnego z języka polskiego. Od 2015 roku uczeń będzie losować pytania, które przygotuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Będzie mieć 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na rozmowę z egzaminatorami. W nowym kształcie część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego pozwoli sprawdzić umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tzw. tekstem kultury, tj. obrazem, wierszem, fragmentem dzieła literackiego, tekstem o języku. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, a w części pisemnej w procentach i na skali centylowej, dzięki której zdający będą mogli porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów. Wynik na skali centylowej powie, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu. Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 procent możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, dla którego nie ma progu zdawalności. Oznacza to, że wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia.
Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2015 r. wraz z rozwiązaniami, mają być opublikowane przez CKE w informatorach z poszczególnych przedmiotów, do 31 sierpnia br.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (813) z dnia 8 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »