tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Jakie inwestycje w przyszłym roku?

 
Zarówno powiat, jak i poszczególne gminy, nie mają jeszcze uchwalonych budżetów na 2011 rok. Na podstawie projektów uchwał budżetowych wiemy już jednak, jakie inwestycje planują realizować w przyszłym roku i ile będą one kosztować. Dodajmy, że w znacznej części będą to kontynuacje zadań już rozpoczętych bądź dopiero przygotowanie niezbędnych dokumentacji

Powiat opoczyński
Zgodnie z projektem budżetu powiatu na 2011 rok planowane przez jednostkę inwestycje pochłoną w przyszłym roku ponad 29 mln zł. Na tę sumę złożą się zarówno inwestycje finansowane ze środków własnych, dotacji i innych źródeł (28,8 mln zł), jak również te realizowane z udziałem środków unijnych. Chodzi tu głównie o projekt pod nazwą „Infrastruktura regionalnego systemu informacji przestrzennej województwa łódzkiego”, w ramach którego powiat planuje zakupy inwestycyjne za 156.800 zł.
Największą część środków przeznaczonych na inwestycje pochłoną zadania w zakresie transportu i łączności, na które powiat planuje wydać prawie 21 mln zł. Najdroższe będą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wójcin – Mniszków, na który w 2011 roku powiat planuje wydać 9,5 mln zł oraz przebudowa drogi powiatowej na odcinku Marcinków – Żarnów, która pochłonąć ma 6,5 mln zł (obie inwestycje będą współfinansowane w ramach „schetynówek”, w ich kosztach partycypować też będą gminy, przez których teren biegną drogi). Znaczące środki władze powiatu przeznaczą również na remont mostu przez Drzewiczkę w Radzicach Dużych (1,7 mln zł) oraz na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Opoczno – Sitowa (1,2 mln zł). Na pozostałe wydatki w tym dziale, m.in. przygotowanie dokumentacji technicznych, złożyły się: przebudowa drogi powiatowej na odcinkach Błogie Szlacheckie – Błogie Rządowe (260 tys. zł), pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej w Bielowicach (700 tys. zł), budowa chodnika w ciągi drogi powiatowej w Libiszowie (300 tys. zł), przebudowa drogi powiatowej od granicy gmin Opoczno i Drzewica do Radzic Małych oraz na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże (130 tys. zł), przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 12 do Karwic (10 tys. zł), przebudowa drogi powiatowej na odcinku Drzewica – Wola Załężna (170 tys. zł), trzeci etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Studzianna – Dęba (150 tys. zł) i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy gmin Opoczno i Drzewica do Drzewicy (100 tys. zł). W planach znalazły się także zakupy inwestycyjne (ciągnik, pług, kosiarka) na łączną kwotę 190 tys. zł.
Drugim działem, związanym z milionowymi wydatkami, jest pomoc społeczna. W przyszłym roku powiat planuje wydać 6 mln zł na budowę Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach. Całe zadanie kosztować ma 12 mln zł. Zakupi też sprzęt dla jednostek pomocy społecznej o łącznej wartości 34 tys. zł.
Inwestycje w zakresie oświaty i wychowania pochłoną z kolei 1,238 mln zł. Największym zadaniem w tym dziale będzie rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w ZSP nr 1, na którą w 2011 roku przeznaczono 1,2 mln zł. Cała inwestycja kosztować ma ponad 5 mln zł. Po za tym w Zespole Szkół im. Jana Brzechwy powstanie baza sportowa (20 tys. zł w 2011 roku).
Na pozostałe wydatki inwestycyjne powiatu złożą się w przyszłym roku modernizacja pomieszczeń geodezji (40 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego (60 tys. zł), rozbudowa budynku starostwa (200 tys. zł – całe zadanie ma kosztować blisko 6 mln zł), dokończenie instalacji klimatyzacji w budynku starostwa (125 tys. zł), zakup samochodu osobowego (60 tys. zł) i środków trwałych (37 tys. zł), zakup sprzętu dla straży pożarnej (7 tys. zł) oraz adaptacja budynku kotłowni szpitala na potrzeby archiwum (150 tys. zł).

Gmina Opoczno

Gmina Opoczno planuje na przyszły rok inwestycje o łącznej wartości 23,6 mln zł. W tej grupie znalazły się również zadania współfinansowane ze środków unijnych. Najwięcej pochłoną przedsięwzięcia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (ponad 17 mln zł) oraz z transportem i łącznością (ponad 5 mln zł).
Przyszłoroczne inwestycje w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłoną w sumie ponad 17 mln zł. Najwięcej – blisko 11 mln zł – gmina wyda w przyszłym roku na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska. Ponad 4 mln zł zaplanowała też wydać na przebudowę kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do Wąglanki. Pozostałe wydatki w tym dziale są związane m.in. z pierwszym etapem budowy kanalizacji sanitarnej w gminie – zlewnia Libiszów (1,7 mln zł), przygotowaniem projektów technicznych oświetlenia ulicznego w Bukowcu Opoczyńskim, Wygnanowie i Januszewicach (99 tys. zł), budowę kładki przez rzekę w Sitowej (50 tys. zł) i przygotowaniem projektu budowy kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i Wąskiej (15 tys. zł).
Inwestycje na drogach gminnych kosztować będą w przyszłym roku 5,4 mln zł. Największe środki w tym dziale – blisko 3,5 mln zł – zostaną przeznaczone na budowę północno–zachodniej obwodnicy Opoczna. Około 740 tys. zł pochłonie w tym roku drugi etap modernizacji układu komunikacyjnego Opoczna (modernizacja ulic Biernackiego i Słowackiego, projekt techniczny uwzględniający rozbudowę skrzyżowania ulic Perzyńskiego i Biernackiego z drogą wojewódzką, modernizacja ulic Granicznej, św. Łukasza do ul. św. Jana, Kolbego, Powstańców Wlkp. do ul. Słonecznej, Jana Pawła II, Staszica, Kolejowej i skrzyżowania ul. Inowłodzkiej z ul. św. Łukasza). W planach znalazły się również budowa drogi w Różannie wraz z odwodnieniem – rowem przydrożnym (537 tys. zł), budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej (270 tys. zł) i budowa parkingu przy ul. Westerplatte (85 tys. zł). Gmina wyda też blisko 350 tys. zł na projekty techniczne budowy drogi dojazdowej w Bielowicach, rozbudowy ul. Świerkowej, przebudowy ul. Piotrkowskiej (od ul. Leśnej do ul. Krasickiego), budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej–Curie z parkingami oraz łącznika do ul. Partyzantów, przebudowy łącznika od ul. Żeromskiego do ul. Spacerowej, budowy łącznika od ul. Leśnej do ul. Krasickiego oraz budowy ul. Łąkowej.
Wśród planowanych na przyszły rok wydatków inwestycyjnych znalazły się również koszty wykupu gruntów (300 tys. zł), wykonania instalacji w zasobach mieszkaniowych (278 tys. zł), termomodernizacji remiz OSP w Kraszkowie i Kruszewcu (ponad 26 tys. zł), budowy budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu nr 2 (133 tys. zł), budowy świetlicy wiejskiej w Modrzewiu (blisko 340 tys. zł), projektów technicznych budowy świetlic w Międzyborzu, Sitowej i Woli Załężnej (blisko 50 tys. zł) oraz budowa szatni przy boisku sportowym w Januszewicach (20 tys. zł).

Gmina Sławno

Spośród wszystkich jednostek naszego powiatu największe wydatki inwestycyjne planuje na przyszły rok gmina Sławno. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej mają one wynieść 53,85 mln zł. To tyle, ile na inwestycje w przyszłym roku wydadzą łącznie władze Opoczna i powiatu. Rekordowo wysokie wydatki inwestycyjne związane są z realizacją projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów”, dofinansowanego ze środków unijnych. W jego ramach w 2011 roku gmina przeznaczy ponad 26 mln zł na wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy (blisko 16 mln zł będzie pochodziło z budżetu gminy, ponad 10 mln zł to dotacja unijna). To jednak nie wszystkie zadania związane z infrastrukturą wodno–ściekową. W planach znalazły się także pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków w Zachorzowie Kolonii wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami (ponad 4 mln zł), opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Grudzeniu Kolonii, Kamieniu i Tomaszówku (ponad 63 tys. zł) oraz likwidacja studni głębinowej w Celestynowie (10 tys. zł).
Częścią realizowanego projektu unijnego jest także kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Grudzeniu Lesie. Gmina w przyszłym roku wyda na ten cel blisko 8,5 mln zł, z czego 2,3 mln zł to dotacja unijna. Wśród planowanych inwestycji drogowych znalazła się także przebudowa drogi na odcinku Brzustówek – Gawrony – Grążowice, na którą w 2011 roku gmina wyda 10 tys. zł.
W przyszłym roku władze Sławna planują także: zakup gruntów (55 tys. zł), termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sławnie (270 tys. zł), budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie (150 tys. zł), zakup koparki (236 tys. zł), wykonanie oświetlenia ulicznego w Dąbrówce (44 tys. zł) oraz drugiego etapu oświetlenia osiedla Grążowice (2,5 tys. zł). Listę wydatków inwestycyjnych gminy Sławno zamykają koszty związane z udziałem w projekcie unijnym „Budowa zintegrowanego systemu e–usług publicznych województwa łódzkiego” (ponad 23 tys. zł).

Gmina Mniszków

Projekt uchwały budżetowej gminy Mniszków przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 5,5 mln zł, przy czym znalazły się w nim tylko trzy inwestycje. Najdroższym z planowanych zadań będzie przebudowa dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno–przemysłowych w krajowy system transportowy – droga w Syskach. Wartość tej inwestycji 3,65 mln zł, z czego 2,7 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych. Dwa pozostałe przedsięwzięcia również będą dofinansowane ze środków unijnych – będzie to budowa domu ludowego w Jaworze Kolonii (1,1 mln zł, w tym 500 tys. zł z PROW) oraz budowa domu ludowego w Prucheńsku Dużym (767 tys. zł, w tym 472 tys. zł z PROW).

Gmina Paradyż

Władze gminy Paradyż zaplanowały inwestycje na kwotę 5,2 mln zł. Większość tych środków – ponad 3,5 mln zł – gmina przeznaczy na zadania związane z rozbudową oczyszczalni ścieków i budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (część tej kwoty – blisko 2,4 mln zł – pochodzić będzie ze środków unijnych). Ponad 1 mln zł gmina przeznaczy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wójcin – Mniszków, którą powiat będzie realizował w ramach tzw. „schetynówek”. Na pozostałe wydatki inwestycyjne złożą się przebudowa placu parkingowego w Paradyżu (300 tys. zł), budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (150 tys. zł) oraz budowa świetlicy w Stawowicach (200 tys. zł).

Gmina Żarnów

Przyszłoroczne wydatki gminy Żarnów wynieść mają nieco ponad 5 mln zł. Większość tej kwoty – blisko 3,5 mln zł – przeznaczona zostanie na inwestycje drogowe. Kwotą 1,73 mln zł gmina dofinansuje realizowaną przez powiat (w ramach „schetynówek”) przebudowę drogi powiatowej na odcinku Marcinków – Żarnów. Na remonty dróg gminnych przeznaczy z kolei 1,75 mln zł. Planowane są remonty dróg w Topolicach, Niemojowicach, Miedznej Murowanej, Sielcu, Skórkowicach, odcinków Siedlów – Ławki, Malenie – Adamów, Niemojowice – Żarnów – Bronów – Soczówki – Malków – Wierzchowisko, Żarnów – Paszkowice oraz ul. Cichej i ulic osiedla Bartoszewicza w Żarnowie.
Zadania związane z infrastrukturą wodno–kanalizacyjną będą kosztować 317 tys. zł. W planie znalazło się wiele inwestycji, jednak przeznaczone na nie kwoty są stosunkowo niewielkie, prawdopodobnie większość z tych zadań będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji technicznej. W planie znalazły się: wykonanie studni wodociągowej i modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie, budowa kanalizacji sanitarnej Topolice – Trojanowice, Żarnów – Budków i Żarnów – Budkówi budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Miedznej Murowanej, budowa sieci kanalizacyjnej w Straszowej Woli, Nadolu, Niemojowicach, Bronowie, Wierzchowisku, Soczówkach i Malkowie, budowa sieci wodociągowej w Żarnowie, Niemojowicach, Zdyszewicach, na odcinku Bronów – Soczówki oraz modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie.
Gmina planuje również szereg innych inwestycji, m.in. zakup nieruchomości (140 tys. zł), zakupy dla administracji (12 tys. zł), prace wykończeniowe w Gimnazjum (20 tys. zł), budowę świetlic wiejskich w Niemojowicach i Pilichowicach oraz adaptację pomieszczeń po szkole z przeznaczeniem na dom ludowy w Skórkowicach (w sumie 60 tys. zł), rozbudowę i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej (7753 tys. zł) oraz poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Żarnów (244 tys. zł).

Gmina Drzewica

Gmina Drzewica planuje na przyszły rok inwestycje o wartości blisko 3,5 mln zł. Najdroższą z nich będzie prawdopodobnie budowa boisk sportowych w Drzewicy i Radzicach Dużych, która kosztować ma 1 mln zł. Władze gminy wciąż myślą również o zagospodarowaniu terenów wokół zalewu – w przyszłym roku planują wydać 90 tys. zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Zakupią też wyposażenie kąpieliska za kwotę 200 tys. zł.
Inwestycje drogowe pochłoną w sumie 270 tys. zł. Na tę kwotę złożą się pomoc finansowa dla powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na odcinkach od granicy gmin Opoczno i Drzewica do Radzic Małych, Radzice Małe – Radzice Duże oraz na odcinku od granic gmin Opoczno i Drzewica do Drzewicy (150 tys. zł). Planuje się również remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Giełzowie (120 tys. zł).
Istotnymi inwestycjami będą też w przyszłym roku remont infrastruktury wodno–ściekowej na terenie gminy (720 tys. zł), budowa sieci wodno–kanalizacyjnej w ul. Żeromskiego (250 tys. zł) oraz remont ciągu pieszego od ul. Braci Kobylańskich wraz z zagospodarowaniem terenów nad rzeką (380 tys. zł). Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane na przyszły rok złożą się koszty zakupu działek (70 tys. zł), udziału w projekcie unijnym „Budowa zintegrowanego systemu e–usług publicznych województwa łódzkiego” (13,8 tys. zł), przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania strażnicy OSP w Dąbrówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (255 tys. zł), remont sanitariatów w przedszkolu (90 tys. zł) oraz dobudowa oświetlenia drogowego w Żardkach (90 tys. zł).

Gmina Poświętne

Przyszłoroczne wydatki inwestycyjne gminy Poświętne mają wynieść nieco ponad 3 mln zł. Największa część tej kwoty – 2,25 mln zł – przeznaczona zostanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Poświętnem, Małoszycach i Porębach (Działy). Część środków gmina przeznaczy również na obiekty kultury – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brudzewicach (720 tys. zł), jej wyposażenie (60 tys. zł), projekt rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Gapininie (15 tys. zł) oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie i budowa zbiornika na ścieki (60 tys. zł). Gmina planuje także zakup i montaż słupów i lamp oświetleniowych (35 tys. zł) oraz zakup drukarki i niszczarki (w sumie 9,6 tys. zł).

Gmina Białaczów

Najmniej w przyszłym roku wyda na inwestycje gmina Białaczów. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej wydatki inwestycyjne mają tu wynieść zaledwie 687.850 zł. Największą część tej kwoty – 524 tys. zł – przeznaczono na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami w Żelazowicach, Miedznej Drewnianej i Parczówku. Część środków (w sumie 20 tys. zł) przeznaczono na budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej i przy Gimnazjum w Białaczowie. Władze gminy planują także modernizację dróg dojazdowych do pól (100 tys. zł) oraz wyznaczenie drogi gminnej w Parczówku (30 tys. zł). Listę planowanych inwestycji zamyka zakup kserokopiarki (4 tys. zł).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 52 (703) z dnia 23 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »