tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Jak przebiega dowóz uczniów

 
Jednym z tematów styczniowych obrad Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy i Miasta są dowozy uczniów do szkół prowadzonych przez gminę. Informację w tej sprawie opracował Zespół Ekonomiczno?Administracyjny Szkół

Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom uczęszczającym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z Ustawy o systemie oświaty. Droga dziecka z domu do szkoły nie powinna przekraczać: * 3 km w przypadku uczniów klas I?IV szkół podstawowych * 4 km w przypadku uczniów klas V?VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Jeżeli droga do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub też zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Podobne obowiązki stawiane są gminom w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, przy czym nie bierze się po uwagę odległości do szkoły. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni ucznia, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu ucznia.
Dowóz może być zlecany przewoźnikom. Tak też dzieje się w gminie Drzewica. Od wielu lat przetarg na dowóz i odwóz uczniów do szkół wygrywa i usługę wykonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie. Dzienny koszt dowozu i odwozu wynosi obecnie 1.098 zł brutto.
Jak informuje ZEAS, w roku szkolnym 2012/2013 dowozem objętych jest 435 uczniów. Łączny koszt dowozu od września do grudnia 2012 roku wyniósł 96.343,90 zł, w tym 82.837 zł do gminnych szkół oraz 13.506,90 zł do Specjalnego Ośrodka Szkolno?Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie (uczniowie z niepełnosprawnością).
Gmina wypełnia także zapewnienie opieki podczas dowozów. Dziećmi opiekują się nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych szkołach i wyznaczeni przez dyrektorów. Jeśli chodzi o stan techniczny pojazdów, spełnia on wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Ze względu na rozproszenie gospodarstw, zorganizowano około 50 tzw. punktów zbiorczych na trasach dowozu. Tam zatrzymują się autobusy szkolne. W ocenie ZEAS, lokalizacja punktów jest właściwa, ponieważ w zdecydowanej większości uczniowie mają do przebycia z domów nie więcej niż 1 km.
Przy ustalaniu lokalizacji ZEAS współpracował z dyrektorami szkół i przewoźnikiem. Brał również pod uwagę sugestie rodziców. Zarząd Dróg Powiatowych oraz Komenda Powiatowa Policji zwróciły uwagę, aby punkty były lokalizowane w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu uczniów. Funkcjonują więc tam, gdzie jest zapewnione bezpieczne oczekiwanie na transport i wsiadanie do pojazdu.
Dowozy opierają się także na ?Regulaminie dowożenia uczniów? oraz ?Planie dowozu uczniów?, którego ostateczna wersja weszła w życie 14 listopada 2012 roku. Harmonogram, uwzględnia jego zapisy, ponieważ czas przyjazdu do szkoły jak i powrotu do miejsca zamieszkania dla zdecydowanej większości dowożonych nie przekracza 30 minut. Ci uczniowie czekają nie dłużej niż pół godziny na rozpoczęcie zajęć oraz na odwiezienie po zakończeniu lekcji.
? Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że organizacja dowozu uczniów w bieżącym roku szkolnym stoi na wysokim poziomie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania dyrektorów placówek oświatowych oraz innych pracowników szkół odpowiedzialnych za kwestie dowozu uczniów, bardzo dobrej współpracy z przewoźnikiem oraz aktywności i odpowiedzialności ze strony rodziców uczniów. Plan dowozów jest na tyle dobrze skonstruowany, że obecnie nie otrzymujemy żadnych negatywnych uwag od którejkolwiek z zainteresowanych stron ? mówi dyrektor ZEAS, Andrzej Krzyżanowski.
Dla uczniów objętych dowozem, którzy muszą oczekiwać na transport, szkoły organizują zajęcia świetlicowe, prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów. Uczniowie mogą w tym czasie odrabiać lekcje lub uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań a także korzystać ze sprzętu komputerowego.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (810) z dnia 18 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »