tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Białaczów

 Indywidualizacja edukacji

 


W gminie Białaczów wszystkie szkoły podstawowe realizują projekt ?Indywidualizacja szansą na starcie edukacji szkolnej dziecka? w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Jego wartość całkowita wynosi 109.008 zł, jest to dotacja unijna z EFS. Gmina w ramach środków własnych zapewnić ma obsługę merytoryczną i administracyjną projektu.

W obecnym roku szkolnym uczniowie klas I?III uczestniczyli lub będą uczestniczyć w siedmiu różnych zajęciach, na których uzupełniają swoją wiedzę i rozwijają zainteresowania zakresie. Są to:

Zajęcia logopedyczne dla 29 dzieci z zaburzeniami mowy w wymiarze 99 godzin. Uczestnicy korygowali wady wymowy poprzez ćwiczenia oddechowo?fonacyjne, naukę prawidłowej artykulacji głosek szeregu syczącego, wymawiani głoski r, s, z, c, dz, l.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla 14 dzieci z dwóch szkół. Uczniowie rozwijali zdolności akceptacji siebie i innych, uczyli się rozpoznawania i wyrażania emocji, stwarzania możliwości odreagowywania napięć oraz wyzwalania emocji, poznawania swoich mocnych stron, poprawy społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i nauki nowych umiejętności społecznych.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. W ich trakcie uczniowie utrwalają pojęcia i umiejętności orientacji w przestrzeni, wzajemnego położenia obiektów i zjawisk, określenia położenia przedmiotów.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu odbywały się w czterech szkołach w wymiarze 99 godzin. Przeprowadzono w szkołach diagnozę wstępną dotyczącą umiejętności kształtowania i form wypowiedzi, posiadanego zasobu słownictwa, poziomu poprawności gramatycznej. Uczniowie rozwijali umiejętności spostrzegania, koncentracji, uwagi, zapamiętywania, analizę i syntezę wzrokowo?słuchową (literowanie, głoskowanie, sylabizowanie) oraz koordynację wzrokowo?ruchową.

Gimnastyka korekcyjno?kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy w trzech szkołach w wymiarze 63 godzin dla 20 uczniół. Przeprowadzono badanie wstępne dzieci określające zaburzenia wady postawy. Ćwiczenia usprawniające dotyczyły pracy nad poprawą siły mięśni brzucha i grzbietu. Kształtujące nawyk prawidłowej postawy u dziecka. Ćwiczenia korygujące wady stóp i kończyn dolnych. Ćwiczenia zapobiegające powstawaniu skrzywień kręgosłupa w płaszczyźnie bocznej i czołowej.

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze dla 30 uczniów z czterech szkół w wymiarze 79 godzin. Zajęcia miały charakter obserwacji terenowych i ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych i wyposażenia laboratoryjnego, multimedialne gry edukacyjne i plansze ścienne, układanki oraz zestawy ćwiczeniowe do eksperymentów związanych z elektrycznością i magnetyzmem. Podczas zajęć dzieci rozwijały umiejętność obserwacji obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zjawisk fizycznych zachodzących w naturalnym środowisku i w warunkach laboratoryjnych.

Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne (plastyczne i muzyczne) dla 43 uczniów z z czterech szkół w wymiarze 91 godzin. Dzieci rozwijały swoje uzdolnienia i zainteresowania twórcze, pomysłowość, oryginalność podczas wykonywania prac, kształtowały wrażliwości estetyczną i aktywność intelektualną oraz samodzielność. Rozwijały umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami muzycznymi, do wyrażania własnych przeżyć, wyrażania dziecięcych emocji przez muzykowanie, poznania prostych terminów muzycznych, rozwijania sprawności manualnej. Zajęcia w tak małych grupach pozwalają na stworzenie warunków do indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem i były prowadzone w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »