tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Gimnazja pod lupą

 
CKE po raz trzeci już opublikowała klasyfikację gimnazjów. Jej podstawą były wyniki egzaminów końcowych oraz efektywność nauczania szkół. Tym razem badania dotyczą wyników osiąganych w latach 2008–2010. Wprowadzono także możliwość porównania ich z wynikami z poprzednich lat oraz z wynikami innych placówekPozycja opoczyńskich gimnazjów pod względem wyników z części humanistycznej egzaminu. Kolor niebieski – Gimnazjum nr 1, czerwony – Gimnazjum nr 2, zielony – Gimnazjum nr 3


System egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych ]danych o osiągnięciach szkolnych. Mogą one posłużyć do oceny efektywności nauczania, nie mogą jednak stanowić wyłącznej podstawy tej oceny. Na wyniki osiągane przez uczniów składają się bowiem również inne czynniki, niezależne od szkoły, jak choćby indywidualne uzdolnienia czy środowisko rodzinne. Dlatego w opracowaniu CKE, obok wyników egzaminacyjnych z trzech kolejnych lat, uwzględniono także efektywność nauczania w danej szkole.
Wkład szkoły w wyniki nauczania zmierzono na podstawie metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Uwzględnia się w niej zasoby „na wejściu” – w przypadku gimnazjów są to wyniki uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej. Świadczą one nie tylko o osiągnięciach szkolnych dziecka na progu gimnazjum, ale także o jego środowisku rodzinnym, poziomie zdolności, motywacji szkolnej i innych uwarunkowaniach, podobnych do tych, które potem wpłyną na wynik egzaminu gimnazjalnego. Dzięki temu wskaźnik EWD pozwala określić wkład szkoły w wyniki ucznia i porównać je z wynikami uczniów innych gimnazjów o danym poziomie zasobów na wejściu.
Wskaźnik EWD w skali kraju ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna – na niższą niż przeciętna efektywność. Wynik EWD równy np. 5 oznacza, że przeciętny uczeń danego gimnazjum uzyskał na egzaminie gimnazjalnym o 5 punktów więcej, niż by to wynikało z jego rezultatu na sprawdzianie po szkole podstawowej. Jednoczesne uwzględnienie wyników egzaminacyjnych oraz wskaźnika EWD posłużyło do wyróżnienia pięciu głównych typów gimnazjów.
Pozycję każdej szkoły w kraju przedstawiono na układzie współrzędnych – na osi poziomej zaznaczono wynik egzaminu (poniżej i powyżej 100 pkt), a na osi pionowej wartość wskaźnika EWD (o wartości dodatniej i ujemnej). Punkt przecięcia się wyniku egzaminu w szkole z jej wskaźnikiem EWD pozwala określić jej typ, wyznacza jej miejsce wśród innych gimnazjów w kraju. Pozycję szkoły oznaczono dla obu części egzaminu gimnazjalnego. Aby porównać daną szkołę do pozostałych gimnazjów w kraju w układzie współrzędnych wyrysowano dwie inne elipsy – mniejsza, ciemnoszara wskazuje obszar, w którym mieści się 50% gimnazjów w kraju, a większa, jasnoszara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% wszystkich gimnazjów. Środkiem ciężkości tych elips jest punkt przecięcia obu osi.
Szkoła, która ma wyniki egzaminacyjne na poziomie powyżej 100 punktów i wskaźnik EWD powyżej 0 (efektywność ponadprzeciętna) należy do grupy szkół sukcesu. Szkoła z dodatnim wskaźnikiem EWD, ale wynikami egzaminu poniżej 100 punktów to tzw. szkoła wspierająca. Wysokie wyniki egzaminu przy ujemnym wskaźniku szkoły (efektywność poniżej przeciętnej) oznaczają szkołę niewykorzystanych możliwości. Z kolei szkoły wymagające pomocy to te, w których przy słabych wynikach egzaminacyjnych odnotowano jednocześnie niską efektywność. Najwięcej gimnazjów to szkoły neutralne, czyli placówki statystycznie przeciętne – w układzie współrzędnych znajdują się one w miejscu przecięcia obu osi. Każdą szkołę przedstawiono na dwóch układach współrzędnych – w pierwszym z nich kolorem niebieskim wyznaczono pozycję szkoły pod względem wyników z części humanistycznej egzaminu, w drugim – kolorem zielonym – pod względem wyników z części matematyczno–przyrodniczej.
Najnowsze opracowanie wzbogacono o nowe elementy. Obszar ufności wyrysowano bardziej precyzyjnie, elipsę szkoły można obserwować w stosunku do kraju, województwa, powiatu, czy gminy, tworząc własne analizy porównawcze. Dzięki temu można porównać wyniki i efektywność interesujących nas szkół, np. gimnazjów w gminie lub w całym powiecie. Można też śledzić dynamikę zmian trzyletnich wskaźników EWD (na jednym wykresie) w kolejnych okresach czasowych (2006–2008, 2007–2009, 2008–2010). Dzięki temu można zaobserwować kierunek, w jakim w ostatnich kilku latach podąża szkoła – czy staje się szkołą sukcesu lub szkołą wspierającą, czy może gorsze wyniki egzaminów i niższa efektywność sytuują ją w grupie szkół niewykorzystanych możliwości lub potrzebujących pomocy.
Sprawdźmy najpierw pozycję opoczyńskich placówek. Zacznijmy od egzaminu z części humanistycznej. W Gimnazjum nr 1 uczniowie osiągnęli wyniki powyżej przeciętnej, za to efektywność nauczania okazała się nieco niższa od przeciętnej. Tym samym szkoła znalazła się w grupie szkół niewykorzystanych możliwości. Porównanie aktualnej pozycji szkoły (w części humanistycznej) z wynikami osiąganymi w latach ubiegłych pokazuje, że w ostatnich latach nieznacznie spadła efektywność nauczania w tej szkole, nieco niższe są również wyniki egzaminu.
Gimnazjum nr 2, biorąc pod uwagę część humanistyczną, znalazło się w grupie szkół wymagających pomocy – odnotowano tu nie tylko niską efektywność, ale także niższe niż przeciętne wyniki egzaminu. Co więcej w ostatnich latach oba wskaźniki są coraz niższe.
Z kolei w Gimnazjum nr 3 spadają obydwa wskaźniki. Jeszcze dwa lata temu przy przeciętnej efektywności uczniowie osiągali tu znacznie wyższe od przeciętnych wyniki. W latach 2008–2010 przy przeciętnych wynikach egzaminu z części humanistycznej odnotowano niższą od przeciętnej efektywność nauczania.
Porównując wskaźniki tych trzech placówek, obliczonych na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008–2010, najgorzej wypada „dwójka”. Gimnazja nr 1 i nr 3 mają podobne – nieco wyższe od przeciętnych – wyniki egzaminu, nieznacznie wyższą efektywnością może poszczycić się „jedynka”.

* * *
Biorąc pod uwagę wyniki z części matematyczno–przyrodniczej egzaminu „jedynka” znalazła się w grupie szkół sukcesu i to na bardzo dobrej pozycji – odnotowała znacznie wyższe od przeciętnych zarówno wyniki jak i efektywność nauczania. Jednak obydwa wskaźniki w ostatnich latach nieznacznie się zmniejszyły. Gimnazjum nr 2 znalazło się w grupie szkół wymagających pomocy – niższe niż przeciętne są zarówno wyniki egzaminów, jak i efektywność nauczania. I o ile efektywność utrzymuje się na podobnym poziomie, to wyniki egzaminów w części matematyczno–przyrodniczej w ostatnich latach są tu coraz niższe. Z kolei „trójka” z pozycji szkoły sukcesu przesunęła się na pozycję szkoły niewykorzystanych możliwości – spadły tu zarówno wyniki egzaminu, jak i efektywność nauczania.

* * *
Prywatne Gimnazjum w Opocznie, biorąc pod uwagę wyniki z części humanistycznej egzaminu, w ostatnich latach właściwie nie zmienia swojej pozycji. Z wynikami i efektywnością zbliżającymi się do przeciętnych, pozostaje w grupie szkół wymagających pomocy. Z kolei pod względem części matematyczno–przyrodniczej egzaminu pozycja szkoły znacząco się poprawiła. Jeszcze w latach 2006–2008 wyniki egzaminu były tu niższe od przeciętnych (przy przeciętnej efektywności). W latach 2007–2009 poprawiły się zarówno wyniki, jak i efektywność, a szkoła znalazła się w grupie neutralnych. W ostatnim okresie wyniki egzaminów z części matematyczno–przyrodniczej okazały się jeszcze lepsze, co pokazuje, że szkoła stopniowo zmierza w kierunku szkół sukcesu.
A jak w tej klasyfikacji wypadły inne gimnazja w gminie Opoczno? Zacznijmy od części humanistycznej egzaminu. Gimnazjum w Wygnanowie pod tym względem znajduje się w grupie szkół neutralnych, z przeciętną efektywnością i przeciętnymi wynikami, choć w ostatnich latach ilustrująca ją elipsa przesuwa się stopniowo w kierunku obszaru szkół sukcesu. Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym w zasadzie nie zmieniło swojej pozycji – przeciętna efektywność, nieco niższe od przeciętnych wyniki. Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim przy przeciętnych wynikach egzaminu odnotowało wyższą od przeciętnej efektywność – ten wskaźnik poprawił się w stosunku do odnotowanych kilka lat temu. Do grupy szkół wspierających zalicza się Gimnazjum w Ogonowicach, tu w ostatnim okresie poprawiły się wyniki egzaminu. Na wykresie nr 3 widać wyraźnie, że biorąc pod uwagę wyniki z części humanistycznej egzaminu placówki w Ogonowicach, Wygnanowie i Bukowcu Opoczyńskim przy ponadprzeciętnej efektywności odnotowały przeciętne wyniki. Z kolei Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym przy przeciętnej efektywności uczniowie uzyskują niższe od przeciętnych wyniki egzaminów.


* * *
Pod względem części matematyczno–przyrodniczej egzaminu uczniowie Gimanzjum w Wygnanowie przy wysokiej efektywności nauczania osiągnęli przeciętne wyniki, nieco niższe niż w latach poprzednich, kiedy szkoła mieściła się w grupie szkół sukcesu. Gimnazjaliści z Mroczkowa przy ponadprzeciętnej efektywności niezmiennie osiągają przeciętne wyniki egzaminu. Podobnie gimnazjaliści z Ogonowic i Bukowca Opoczyńskiego, choć tu efektywność nieznacznie wzrosła. Biorąc pod uwagę część matematyczno–przyrodniczą egzaminu wszystkie gimnazja w miejscowościach wiejskich gminy Opoczno przy wysokiej efektywności nauczania osiągają przeciętne wyniki egzaminów.* * *
Sprawdźmy placówki w pozostałych gminach powiatu. Biorąc pod uwagę wyniki z części humanistycznej egzaminu Gimnazjum w Białaczowie niezmiennie osiąga niższe od przeciętnych wyniki, ale stopniowo zwiększa się tu efektywność nauczania. Gimnazjum w Drzewicy oraz Gimnazjum w Mniszkowie znajdują się w grupie szkół wymagających pomocy, co więcej w ostatnim okresie w obu placówkach znacząco obniżyły się i efektywność i wyniki egzaminu. Gimnazjaliści z Paradyża osiągają przeciętne wyniki, wzrosła tu efektywność nauczania. Tendencja spadkowa widoczna jest w Gimnazjum w Poświętnem. Szkoła z pozycji neutralnej przesunęła się w ostatnim okresie do obszaru szkół wymagających pomocy, spadły tu zarówno efektywność, jak i wyniki. Gimnazjaliści z Żarnowa przy niezmiennej niższej od przeciętnej efektywności nauczania osiągają coraz niższe wyniki egzaminów – szkoła znajduje się obecnie w grupie szkół wymagających pomocy. Wzrost wskaźników widoczny jest natomiast w placówkach prowadzonych przez gminę Sławno. W Gimnazjum w Szadkowicach w ostatnich latach znacznie wzrosła efektywność nauczania, uczniowie osiągają też nieco lepsze wyniki. Z kolei w Gimnazjum w Prymusowej Woli wyniki egzaminów są niezmiennie niższe od przeciętnych, za to w ostatnich latach znacząco wzrosła efektywność nauczania.


* * *
Jeśli chodzi o część matematyczno–przyrodniczą w Gimnazjum w Białaczowie przy wzroście efektywności odnotowano niższe niż w poprzednim okresie wyniki egzaminu. Pozycja Gimnazjum w Drzewicy w zasadzie się nie zmieniła, poprawiając nieco efektywność wyniki egzaminów stopniowo „doganiają” te przeciętne. Podobną, niezmienną pozycję, zajmuje Gimnazjum w Mniszkowie – przy przeciętnej efektywności sięgające przeciętnych wyniki ostatnio nieco spadły. Wzrost obu wskaźników odnotowało Gimnazjum w Paradyżu – z obszaru przeciętności wyszły zarówno efektywność, jak i wyniki egzaminu, dzięki czemu placówka wysunęła się na pozycję szkoły sukcesu. W grupie szkół neutralnych znajduje się niezmiennie Gimnazjum w Poświętnem. W Gimnazjum w Żarnowie efektywność wzrosła do przeciętnej, poniżej przeciętnej wypadły jednak ostatnie wyniki. Gimnazjum w Szadkowicach zalicza się do szkół neutralnych, ostatnie wyniki były nieznacznie niższe od poprzednich. Z kolei w Gimnazjum w Prymusowej Woli efektywność w ostatnich latach z poniżej przeciętnej wzrosła do wyższej niż przeciętna. Jednocześnie nieznacznie poprawiły się wyniki nauczania.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 52 (703) z dnia 23 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »