tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Firma MATA-DACH Mateusz Łaski
oferuję ...
czytaj dalej »

Sprzedam mieszkanie 67 m2, tel. 603 063 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Głos starosty

 


W nawiązaniu do artykułu pt. ?Poświąteczne obrady? zamieszczonego w Tygodniku Opoczyńskim TOP z dnia 4 stycznia br., w którym to został zamieszczony również tekst wniosku, jaki złożyli podczas ostatniej sesji radni Powiatu, w sprawie mojego odwołania, pragnę ustosunkować się do zarzutów w nim zawartych. Proszę o opublikowanie mojego wyjaśnienia na łamach Tygodnika TOP w celu zapoznania czytelników z moim stanowiskiem w tej sprawie.
Zarzut, że Starosta i kierowany przeze niego Zarząd Powiatu nie wywiązywał się ze swoich obowiązków uważam za nieuzasadniony, o czym świadczą następujące fakty:
? budżet na 2012 roku został uchwalony jednogłośnie,
? absolutorium za 2011 rok zostało udzielone jednogłośnie (żaden starosta w historii powiatu opoczyńskiego nie uzyskał 100% poparcia),
? budżet na 2013 rok został przyjęty przy 16 głosach ?za? i 5 głosach ?wstrzymujących się?.
Zarząd przygotował budżet na 2013 rok, który zakłada 20,5 mln na inwestycje, jest to wzrost w stosunku do roku 2012 o 35%, co świadczy o bardzo dobrym zarządzaniu powiatem i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Powyższe fakty dowodzą, że 14 radnych podpisanych pod wnioskiem o odwołanie starosty mija się z prawdą, a ich zasadniczym celem jest realizacja osobistych ambicji a nie troska o mieszkańców Powiatu.
Z inicjatywy Starosty było organizowane wiele spotkań samorządowców z terenu Powiatu w różnych sprawach z różnymi przedstawicielami instytucji i naszymi parlamentarzystami. Nie mogę zgodzić się z zarzutem braku spotkań informacyjno?konsultacyjnych Starosty i zarządu z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu opoczyńskiego. Przypomnę tylko niektóre z nich, które odbyły się w siedzibie Starostwa:
6 grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjne ?Nowe zasady 2012? z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi, którego byłem współorganizatorem i na które zaprosiłem wszystkich samorządowców z terenu Powiatu.
10 lutego 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie 5 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego (Szadek, Paradyż, Widawa i Cielądź) w ramach wspólnego projektu pn. ?Razem dla rozwoju? w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Ten projekt będzie realizowany we współpracy 5 JST do końca 2014 roku.
27 lutego 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie z burmistrzami, wójtami gmin powiatu opoczyńskiego oraz powiatowymi służbami. Na spotkaniu tym omawiano: problem bezpańskich psów w świetle obowiązujących przepisów, problemy związane z przeprowadzaniem okresowych badań zwierząt hodowlanych w zagrodach, przepisy nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na samorządy wiele nowych zadań, omówiono współdziałanie gmin i powiatu w tym zakresie, oraz omówiono wspólne przeglądy dróg gminnych i powiatowych pod względem oznakowania i bezpieczeństwa ruchu.
6 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjne dla samorządowców i przedsiębiorców z terenu powiatu opoczyńskiego oraz koneckiego z Prezesem Grupy Inicjatywnej ?Nauka na rzecz gospodarki?". Omówiono na nim perspektywy i ewentualne korzyści z działalności nowo tworzonego Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. 5 lipca 2012 roku również w siedzibie Starostwa Powiatowego podpisana została umowa o współpracy powiatu opoczyńskiego ze stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Celem tego Klastra jest wspieranie m.in. rozwoju gospodarczego. Porozumienie to podpisała również Spółka Ceramika Paradyż.
8 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie konsultacyjno?informacyjne w sprawie zorganizowania i udzielenia pomocy przy przeprowadzaniu prac wykopaliskowych, mających na celu poszukiwanie i zabezpieczenie unikatowych zbiorów paleontologicznych (skamieniałości) zwierząt bezkręgowych i kręgowców z okresu późnej jury (ok. 148 mln lat temu). Spotkanie dotyczyło gmin: Opoczno, Sławno i Żarnów. Na naszym terenie znajduje się unikatowe w skali światowej stanowisko skamielin. Obecnie dalsze w tym kierunku działania prowadzi wójt Sławna.
23 kwietnia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów z terenu powiatu opoczyńskiego z naszymi parlamentarzystami. W trakcie spotkania poruszano tematy, które nurtują samorządowców takie jak: zmiany w przepisach nakładające na powiaty i gminy nowe obowiązki wynikające m.in. z prawa oświatowego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów dotyczących funkcjonowania szpitali, ustawy o odpadach. Ponadto, ponownie poruszano problem bezpańskich psów.
22 czerwca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie pn. ?Samorządy lokalne wobec problemów społecznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej??. Na to spotkanie byli zaproszeni burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu opoczyńskiego oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.
18 września 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja poświęcona nawiązaniu współpracy Klastra COP z samorządowcami z terenu powiatu opoczyńskiego pn. ?Odpady = Energia = Finanse samorządowe?.
8 października 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się kolejne spotkanie burmistrzów i wójtów z terenu powiatu opoczyńskiego z naszymi parlamentarzystami. Tematem spotkania były problemy związane z realizacją przepisów o odpadach, oraz przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.
17 października 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego na moje zaproszenie oraz Burmistrza Opoczna odbyło się spotkanie przedstawicieli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z samorządowcami i przedsiębiorcami z naszego terenu.
Jako Starosta Opoczyński biorę czynny udział w pracach Konwentu starostów Województwa Łódzkiego. Ponadto odbyłem wiele spotkań w celu pozyskania różnych środków finansowych na wiele zadań, jakie są lub będą realizowane. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami gmin powiatu opoczyńskiego i piotrkowskiego na temat utworzenia ponadregionalnego projektu rozwoju turystyki, dzięki któremu łatwiej będzie pozyskać środki z UE w latach 2014?2020. Dzięki aktywnym moim działaniom jako projekt kluczowy jest wpisany projekt dot. infrastruktury wokół przystanku Opoczno południe. Projekt zakłada współprace wielu samorządów gminnych i kilku powiatowych na kwotę ok. 200 mln zł. W ramach tego projektu planujemy przebudowę 80 km dróg z udziałem wszystkich gmin powiatu opoczyńskiego i czteroma powiatami ościennymi, w tym z dwoma należącymi do województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Jest to projekt ponadregionalny i dlatego uzyskał pozytywną opinie firmy oceniającej.
Przypomnę inwestycje drogowe jakie były planowane i realizowane tylko w 2012 roku:
1. Rozbudowa drogi powiatowej Opoczno Końskie, etap I: odcinek Opoczno ? Sitowa. Wartość robót budowlanych: 5.753.776,59 zł. Termin wykonania ? 10.06.2013 r. Dofinansowanie z EFRR w wysokości 75%, pozostała kwota współfinansowana w 50% przez powiat opoczyński i Gminę Opoczno. Na Etap II ? odcinek: Parczówek ? Petrykozy ? Sędów do granicy powiatu i województwa jest prowadzone postępowanie w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację tej inwestycji drogowej (ZRID).
2. Rozbudowa drogi powiatowej: fragment ul. Żeromskiego w Drzewicy. Ogólna wartość zadania 373.445,47 zł. Koniec prac: 03.12.2012 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej przez miejscowość Strzeszkowice. Wartość zadania 289.488,62 zł. Roboty odebrano 07.09.2012 r.
4. Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego i opoczyńskiego: Skórkowice ? Żarnów, etap II: Tomaszów ? Marcinków. Ogólna wartość zadania 2.804.787,83 zł. Termin wykonania 15.10.2012 r. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 841.447.64 zł (30% wartości zadania). Pozostałą część po 35% współfinansuje powiat opoczyński i Gmina Żarnów.
5. Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku granica gminy Opoczno: Drzewica ? Radzice Male i drogi powiatowej na odcinku Radzice Małe ? Radzice Duże: została wykonana dokumentacja projektowa.
6. Przebudowa drogi powiatowej na granicy gminy Opoczno: Drzewica ? Drzewica. Została wykonana dokumentacja projektowa.
7. Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej ? ul. Sobieńska w Białaczowie. Wartość zadania 104.319,74 zł.
Wiele z nich to właśnie kluczowe połączenia komunikacyjne.
Zarzut dotyczący funkcjonowania powiatowej służby zdrowia również uważam za nieuzasadniony. Służba zdrowia w całym kraju boryka się z poważnymi problemami, nie tyko w powiecie opoczyńskim. Dyrektor Szpitala wielokrotnie jest wzywany na posiedzenia Zarządu Powiatu. Omawiane są na bieżąco ważniejsze problemy z jakimi boryka się nasz szpital. Sprawa utraconego kontraktu na ratownictwo medyczne była wielokrotnie przedmiotem obrad radnych Rady Powiatu, jak również Zarządu Powiatu. Te tematy były znane radnym. Podczas Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i porządku publicznego ? Dyrektor Szpitala wielokrotnie je omawiał. Jednak w ostatnich latach zadłużenie Szpitala zmalało, co świadczy o dobrym kierunku działań jaki został przyjęty. W 2012 roku Szpital zakupił nowoczesny tomograf komputerowy. Koszt inwestycji wynosił: 2.886.823,0 zł, z czego powiat opoczyński udzielił dotacji na ten cel w kwocie 300.000,0 zł. Wynik finansowy Szpitala pozwala na jego funkcjonowanie w obecnej strukturze organizacyjnej i nie zachodzi potrzeba jego przekształcenia.
Oceniając powyższe fakty należy stwierdzić, że wniosek 14 radnych o odwołanie Starosty nie ma merytorycznego uzasadnienia i nie przejawia żadnej troski o rozwiązywanie problemów ważnych dla społeczeństwa powiatu opoczyńskiego. Jego wnioskodawcy chcą realizować bliżej nie określone cele, być może osobiste ambicje. Przedstawione fakty pozwolą na obiektywna ocenę pracy Starosty i Zarządu Powiatu, stąd proszę o opublikowanie przedmiotowego wyjaśnienia.

Jan Wieruszewski
Starosta opoczyński


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 4 (811) z dnia 25 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »