tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Dożywotnio bez prawa

 
Kierowca, który pod wpływem alkoholu spowoduje śmiertelny wypadek drogowy, otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze. Sąd będzie mógł dodatkowo zobowiązać go do zapłaty nawiązki w wysokości do 100 tys. zł lub świadczenia pieniężnego do 60 tys. zł. Wchodząca w życie 1 lipca tego roku nowelizacja kodeksu karnego zaostrza zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej. Przede wszystkim z surowszą odpowiedzialnością będą się musieli liczyć pijani sprawcy wypadków drogowych.

Zgodnie ze zmienionym art. 42 kodeksu karnego, jeżeli sprawca wypadku drogowego, w wyniku którego inna osoba poniosła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, znajdował się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego lub zbiegł z miejsca wypadku, sąd będzie musiał orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze. Do tej pory w takich sytuacjach sąd nie musiał, miał jedynie możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze. Obowiązkowe było wydanie takiego zakazu jedynie wówczas, gdy sprawca ponownie dopuścił się popełnienia takiego przestępstwa.
Zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze obejmie także kierowców nietrzeźwych, znajdujących się pod wpływem środka odurzającego lub takich, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia, jeżeli swoim zachowaniem sprowadzą oni katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w wyniku której inna osoba poniesie śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.
Sąd będzie mógł odstąpić od zastosowania zakazu na zawsze jedynie wówczas, gdy zajdzie wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Sytuacja taka może wystąpić np. wówczas, gdy pijany kierowca będzie chciał zawieźć swoim samochodem ciężko chorą osobę do szpitala i po drodze spowoduje wypadek.
Jeżeli sąd skaże sprawcę za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub takiego, który zbiegł z miejsca wypadku, to będzie mógł orzec wobec niego obowiązek zapłacenia nawiązki. Jej wysokość będzie mogła wynieść do 100 tys. zł. Sprawca będzie musiał ją wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Orzeczenie takiej nawiązki będzie także możliwe wobec sprawcy przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu albo innego przestępstwa umyślnego, którego skutkiem będzie śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia.
Jeżeli sąd po przeprowadzeniu postępowania karnego uzna, że dana osoba popełniła przestępstwo, a jednocześnie odstąpi od wymierzenia jej kary, to będzie mógł orzec wobec niej obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego.
Obecnie obowiązujący kodeks karny dopuszcza możliwość zamiany kary na łagodniejszą. Możliwość taka występuje, jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą pięciu lat. W takiej sytuacji sąd może zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności do lat dwóch, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny. Stosowanie możliwości zamiany kary na łagodniejszą nie jest możliwe jedynie w stosunku do sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wchodząca w życie 1 lipca nowelizacja kodeksu karnego rozszerza ten krąg osób. Zgodnie z nią zamiana kary nie będzie także możliwa w stosunku do kierowcy, który był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.
Sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem środka odurzającego po raz kolejny, będzie też ponosił surowszą odpowiedzialność. Będzie on mógł być skazany na karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Taka sama odpowiedzialność grozi kierowcy, który będzie prowadził pojazd pod wpływem alkoholu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nowe przepisy kodeksu karnego zmieniają także zasady poddawania sprawców przestępstw określonym próbom. Zgodnie z nimi, jeżeli sąd warunkowo umorzy postępowanie, to będzie musiał zobowiązać sprawcę do naprawienia szkody w całości albo w części. Dodatkowo będzie on mógł nałożyć na sprawcę obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób, a także obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego lub nawiązki. Sprawca będzie mógł zostać także pozbawiony możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych do dwóch lat. Z uwagi na fakt, iż nowe przepisy nakładają na sprawców przestępstw obowiązek zapłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej nowe przepisy wprowadzają zasady funkcjonowania tego funduszu.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będzie działał w formie państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister sprawiedliwości. Finansowany będzie z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 20 proc. wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych, wykonanych kar dyscyplinarnych, spadków, zapisów i darowizn, a także dotacji, zbiórek i innych źródeł.
Środki funduszu będą przeznaczone na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Będzie to pomoc medyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, prawna oraz materialna, udzielana przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje. Pomocą ze środków funduszu objęte zostaną także osoby pozbawione wolności, zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkowie ich rodzin.

Jakie będą kary?
Dożywotnie odebranie uprawnień do kierowania:
* za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, w którym będą ranni lub zabici
* za ucieczkę z miejsca wypadku, w którym inne osoby poniosą obrażenia lub śmierć
* od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – za jazdę po spożyciu alkoholu w przypadku, gdy już było się skazanym za takie przestępstwo.
(na podstawie interia.pl)


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (677) z dnia 2 Lipca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »