tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Burmistrz z absolutorium

 
W czwartek, 27 czerwca w świetlicy w Kraśnicy odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi, Janowi Wieruszewskiemu


Po wyborze na sekretarza obrad radnego Józefa Dąbrowskiego, radni przyjęli protokoły z trzech poprzednich obrad, wysłuchali sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, przedstione przez wiceburmistrza Janusza Macierzyńskiego. Znalazły się w nim informacje m.in. o rozstrzygniętych przetargach, ubezpieczeniu majątku i innych interesów gminy, w tym magistratu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na okres trzech lat a także wydanych zarządzeniach.

Wokół konkursu na dyrektora
Sporo emocji wywołała informacja o konkursie na dyrektora SP w Kruszewcu, którą od stycznia ma przejąć stowarzyszenie. Radni pytali, dlaczego dyrektor ma być wybierany na okres pięciu lat, skoro od razu wiadomo, że szkoła będzie prowadzona przez gminę tylko do stycznia 2014 r. Janusz Macierzyński wyjaśnił procedury przyjęte przez gminę w ubiegłym roku, kiedy to zdecydowano, iż dyrektor placówki dydaktycznej będzie wyłaniany tylko w drodze konkursu. Na konkurs rozpisany w 2012 roku nie zgłosił się żaden kandydat, wtedy zgodnie z ustawą o systemie oświaty burmistrz podjął decyzję, by na okres jednego roku powołać urzędującą dyrektorkę. Jej kadencja upływa 31 sierpnia i aby móc powołać dyrektorkę na kolejny okres bez konsultacji z kuratorium musi być rozpisany kolejny konkurs. Jeżeli znów nikt się nie zgłosi, to po konsultacji z Radą Pedagogiczną powierzy to stanowisko na określony okres wskazanej osobie. Radni dopytywali, co w przypadku, kiedy stowarzyszenia zrezygnują z prowadzenia szkół? Czy wtedy obciążają gminę kosztami odpraw dla kadry? Janusz Macierzyński odpowiedział, że unikniecie odpraw jest możliwe tylko wówczas, jeżeli gmina zaproponowałaby inne miejsca pracy. Przypomniał, że w podstawówkach w Woli Załężnej dyrektorka będzie sprawować swoją kadencję do 31 sierpnia 2018 roku, gdyż konkurs odbył się w ub. roku a w Dzielnej do 2017 roku. W Kruszewcu poza dyrektorką nie ma innego pracownika spełniającego wymogi formalne. Burmistrz Wieruszewski, który spóźnił się z przyczyn służbowych, dodał, że skoro szkoła ma być przekazana w styczniu stowarzyszeniu, to konkurs na dyrektora SP w Kruszewcu będzie odwołany i rozpisany nowy na okres tych czterech miesięcy.

Spółki i instytucje kultury w gminie
Radni zajęli się spółkami gminy i ich sprawozdaniami finansowymi za ub. rok. Przedstawiciele wszystkich spółek: MPK, ZGM i PGK byli na posiedzeniach komisji i szczegółowo omawiali swoje sprawozdania. Na pytanie czy przewiduje się zmiany stawek opłat za śmieci, burmistrz odpowiedział, że jest za wcześnie, by mówić, jakie ostatecznie będą stawki opłat za śmieci. Kiedy będą wszystkie deklaracje podliczone wtedy będzie można mówić o kwotach. Wspomniał, że już teraz inne gminy dające niższe stawki mają kłopot, bo albo będą musiały dołożyć z budżetu, albo podnieść stawki.
W przypadku ZGM kolejny raz zaproponowano, by zadłużone mieszkania sprzedawać na wolnym rynku. Po raz kolejny padło też pytania dotyczące zadłużenia Opteksu, zarówno w stosunku do gminy, jak i PGK. Burmistrz mówił, że po ostatniej rozmowie pojawia się szansa no to, że spółka będzie przynajmniej na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wspomniał, że w firmie w stosunku do ubiegłego roku produkcja jest dwukrotnie większa, i jest sporo zamówień. Z informacji uzyskanych od prezesa od początku tego jest na niewielkim plusie. Pojawił się też inwestor, który jest zainteresowany zakupem nieruchomości, na której gmina zrobiła wpis na hipotekę. W takiej sytuacji pojawiają się szanse na sprzedaż i rozwiązanie wiele problemów. Jeżeli spółka by się uratowała to najważniejsze są miejsca pracy. W przypadku MPK, włodarz wspomniał, że spółka zlikwidowała nierentowne kursy i na bieżąco monitoruje te najmniej obłożone. Póki, co realizuje dowozy uczniów do szkół. W ZGM analizowane są różne rozwiązania, m.in. ograniczające sprzedaż zadłużonych mieszkań do osób będących na liście oczekujących, ale takich, które będą zainteresowane uregulowaniem zadłużenia. To w dużej mierze rozwiązywałoby problemy wspólnot mieszkaniowych. Radni pytali, czy budynku na pl. Kościuszki 20 nie można, by wykorzystać na mieszkania socjalne.
Kolejnym punktem było wykonaniem budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym gminy za ub. rok. Dyrektorzy tych instytucji omówili swoje sprawozdania na każdej komisji. Radni pytali Irenę Białas z MDK o sytuację w stanicy harcerskiej i obecny stan zatrudnienia. W stanicy podjęto decyzję o zwolnieniu trzech osób, dwie już pracują gdzie indziej, inna poszła na świadczenie przedemerytalne, jedna osoba jest na zwolnieniu lekarskim. W stanicy działa monitoring, który obsługuje firma Omega. Na okres wakacji obiekt został wynajęty hufcowi, który zorganizuje letni wypoczynek.

Wykonanie budżetu i opinia RIO
Do tematu wykonania budżeto za 2012 rok wprowadziła radnych skarbniczka, Barbara Bąk, która poinformowała, iż budżet zamknął się deficytem 1 mln 186 tys. zł. Ani plan dochodów, ani wydatków nie zostały zrealizowane w stu procentach. Jako przyczyny niewykonania dochodów, skarbniczka wskazała głównie wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno?prawnych z minusem 1 mln 757 tys. 854 zł. Podkreśliła, że na to gmina nie miała żadnego wpływu, gdyż to Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku właściwemu przedsiębiorstwu. Są to zwroty podatku z 2007 roku, kiedy to wpłynęły faktycznie do gminy a podatnik zwrócił się o ich zwrot, gdyż jego zdaniem były wpłacone z naruszeniem przepisów prawa. Naczelnik US doszedł do wniosku, że te dochody należy faktycznie podatnikowi zwrócić. Po części nie zostały wykonane także dochody z tytułu sprzedaży mienia, chodzi o kamienice na pl. Kościuszki. Niższe od planowanych były także dochody z podatków od osób fizycznych i udział w podatku dochodowym od osób prawnych.
Do sprawozdania skarbniczki odniósł się radny Bartłomiej Firkowski, który przypomniał, iż w pierwszym terminie budżet na rok 2012 nie został przez radę przyjęty. Został on zatwierdzony dopiero w drugim terminie przy głosach wstrzymujących niektórych radnych. Mówił, że mimo wielu oszczędności budżetu nie udało się zrealizować. Pytał, czy ta polityka finansowa, kiedy gmina traci płynność finansową i nie można uzyskać kredytu jest dobra dla mieszkańców? Radny oświadczył, że będzie głosował za nie udzieleniem absolutorium burmistrzowi, dlatego, że jest przeciwny takiej polityce finansowej. Radna Jadwiga Figura mówiła, że na komisji budżetowej była bardzo burzliwa dyskusja na temat wykonania budżetu. Zwróciła się do radnych, by jeżeli mają jakieś wnioski, dotycząćy szukania oszczędności to powinni się nimi podzielić. Przypomniała, że na komisji radni mówili m.in. ponownie o budżetach w szkołach, o podwyższeniu podatków i skontrolowaniu terenów, bo nieruchomości mogły się powiększyć i nie wiadomo czy właściwie płacone są podatki. Pojawiła się tez propozycja, by na jakiś czas zawiesić fundusz sołecki. Także radna Ewa Róg przypomniała wszystkim, że kiedy była mowa o reorganizacji sieci szkół i szukaniu oszczędności radni swoimi głosami działali wbrew temu, żeby zapobiec obecnej sytuacji budżetowej. Z kolei radny Andrzej Rożenek mówił, iż wielokrotnie sygnalizował, by nie realizować niektórych inwestycji, choćby nietrafionej inwestycji ulicy Jana Pawła II. Dodał jednak, że będzie głosował za udzieleniem absolutorium. Biorąc pod uwagę przychylność burmistrza w sprawie remontu zalewu, za udzieleniem absolutorium opowiedział się także radny Rafał Kądziela.
W dalszej części skarbnik gminy przedstawiła radnym negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z 4 czerwca br., w sprawie wykonania budżetu za rok 2012. RIO ustaliła, ze na koniec okresu sprawozdawczego ogólne zadłużenie gminy wynosi 62,81% wykonanych dochodów. Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Janusz Klimek powiedział, że komisja badała budżet m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości, ocenę wykonania budżetu, kontrole zadań inwestycyjnych planowanych w gminie. Opinia wypracowana przez członków komisji jest pozytywna. Dodał, że gmina jest powołana do realizacji określonych zadań, które nieprzerwanie i w sposób ciągły realizowała w minionym roku. W związku z tym w zakresie realizacji bieżącej nie było sytuacji, żeby zamknęła lub ograniczyła działalność jakiejkolwiek jednostki. Poza tym prowadzono działalność w zakresie inwestycyjnym, które zgodnie z uchwałami przyjętymi przez radę były wykonywane. Ostatecznie komisja rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, uchwalą RIO, ze sprawozdaniem finansowym i o stanie mienia komunalnego oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień burmistrza, pozytywnie oceniła wykonaniu budżetu za rok 2012. Wobec tego komisja wnioskowała o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Po sporządzeniu przez komisję uchwały, materiały te trafiły do RIO, która pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Głosowanie nad uchwałami
W bloku uchwał radni zajęli się zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu gminy za ub. rok. potem przystąpili do głosowania nad absolutorium. Za udzieleniem włodarzowi miasta absolutorium zagłosowała 19 radnych, jeden był przeciw. Przewodniczący rady, Zdzisław Wojciechowski w imieniu swoim oraz wszystkich radnych pogratulował burmistrzowi podkreślając, że ubiegłoroczny budżet był pozytywny dla mieszkańców gminy. Włodarz mówił, że głosowanie odbiera jako mobilizację wszystkich w bardzo trudnym okresie. Dodał, że miniony rok był niezwykle trudny, przysparzającym niesamowitą porcję stresów. W dalszej kolejności radni czternastoma głosami za i pięcioma przeciw przyjęli uchwałę o emisji obligacji. Skarbnik, Barbara Bąk uspokoiła rajców, że obligacje nie mają wpływu na zwiększenie długu. To jest raczej zamiana jednego długu na drugi, z tym, że emisja obligacji będzie tańsza. Jest to więc korzystne dla gminy. Uchwalili także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2013?2029 oraz zmiany w budżecie na rok 2013. W kolejnej uchwale określili wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rajcy przyjęli także Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013?1015. Na koniec bloku uchwał rozpatrzyli dwa wnioski złożone przez Janinę Podlewską. Pierwszy z 8 maja br., dotyczący wstrzymania przez burmistrza sprzedaży nieruchomości położonej przy pl. Kościuszki 20 do czasu uregulowania praw własnościowych z uwagi na niewłaściwość RM przekazano do rozpatrzenia burmistrzowi. Drugi wniosek, z 13 czerwca dotyczył uchylenia przez radę uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy pl. Kościuszki 20 oraz podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do sądu w Opocznie o zmianę właściciela tej nieruchomości zgodnie z wolą Marii Kowalskiej wyrażoną w testamencie został przez Radę odrzucony.

Schronisko i drogi
Punkt zapytań i wolnych wniosków zdominowała sprawa schroniska dla zwierzą i współpracy między pracownikami schroniska, a członkami TPZ. O tym, że ta współpraca nie układa się najlepiej w imieniu prezes towarzystwa, poinformował radnych Rafał Kądziela. Zdaniem radnego z informacji przekazanych przez prezesa wynika, że w schronisku psy są źle traktowane. Radna Ewa Róg powiedziała, że członkowie komisji komunalnej odwiedzili schronisko bez zapowiedzi i wszytko było w porządku. Psy były czyste i zadbane. Także burmistrz potwierdził, że między członkami TPZ, pracownikami schroniska i lekarzami weterynarii pojawił się konflikt. Radny Mieczysław Wojciechowski, za uwagi na wzmożony ruch, prosił o umieszczenie na drodze wojewódzkiej 726 na skrzyżowaniu Bukowiec Opoczyński ? Sobawiny fotoradaru. Zdaniem radnego na drodze dochodzi do wielu stłuczek i uszkodzeń płotów. Zwrócił też uwagę o zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.
Na tym obrady zakończono. Kolejne spotkanie radnych w sierpniu.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (834) z dnia 5 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »