tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię brukarzy/ekipy. Praca w Warszawie. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Blisko 14 mln na przelew

 
Mieszkańcy gminy Opoczno w ubiegłym roku na alkohol wydali ponad 19 mln zł. W pozostałych gminach też piją

W minionym roku mieszkańcy gminy Sławno na alkohol wydali 2.095.552,06 zł, co oznacza, że każdy z 7716 miezkańców (wg stanu na koniec 2011 roku), łącznie z dziećmi i staruszkami, na alkohol wydał około 271 złotych. W porównaniu do 2010 roku wydatki na napoje wysokoprocentowe wzrosły o 177 tys. (wówczas wydano 1.918.265,79 zł). Na terenie gminy działały 32 sklepy, w których mieszkańcy zostawili 2.047.682,66 zł i 2 punkty gastronomiczne oferujące alkohol (o trzy mniej niż w roku 2010). Wzrosła sprzedaż piwa, na które wydano 847.970,32 zł, o około 66 tys. więcej niż w roku 2010. Także w gastronomii ten złocisty trunek, cieszył się dużym wzięciem (w lokalach wydano na piwo 43.371,80 zł, ale jest to o ponad 20 tys. mniej niż w roku 2010). Mniejszym popytem cieszyły się wina i alkohole do 18%. W ostatnim roku wydano na nie 468.013,13 zł, w tym 4.976,60 zł w gastronomii. Alkohole powyżej 18% mieszkańcy kupowali tylko w sklepach (?), a wydali na nie 736.196,81 zł.
Do kasy gminnej z tytułu tzw. kapslowego wpłynęło ponad 82 tys. złotych, o ponad 2 tys. mniej niż w roku poprzednim. Środki te zostają wykorzystane na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W latach 2010?2011 zadania te obejmowały m.in. tworzenie warunków motywujących ograniczenie spożywania napojów alkoholowych, profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży, realizację zadań wynikających m.in. ze szkolnych programów profilaktycznych, organizowanie akcji promujących życie bez uzależnień; wspierających alternatywne formy, spędzania czasu wolnego. Współuczestniczono w kampanii ?Zachowaj trzeźwy umysł?. Organizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych oraz szczególnie zagrożonych patologią. Działalność edukacyjno?informacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie skierowaną w szczególności dla dorosłych. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychospołecznej i prawnej dla osób i rodzin z problemami uzależnienia i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. Współpracę i wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się w szczególności problemami uzależnienia, przemocy, niedostosowania społecznego, brakiem umiejętności radzenia sobie z problemami.
O ponad 47 tys. zł wzrosła sprzedaż alkoholu w gminie Białaczów, gdzie w ub. roku na różnego rodzaju trunki wydano 1.523.266,12 zł, w tym 44.784,09 zł w gastronomii. Okazuje się, że każdy z 6085 mieszkańców gminy, niezależnie od wieku, na napoje alkoholowe wydał około 250 zł. Zdecydowanie więcej na sprzedaży napojów wyskokowych zarobiło 25 sklepów, w których mieszkańcy zostawili 1.478.482,03 zł. Najchętniej kupowali alkohol powyżej 18% (631.323,27 zł), niewiele mniej wydali na piwo (589.565,53 zł). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się wina i inne trunki o zawartości alkoholu od 4,5 do 18% na które wydano 257.593,23 zł. Zarówno w sklepach jak i w barach największym zainteresowaniem cieszyła się wódka. W dwóch punktach gastronomicznych mieszkańcy wydali na nią 26.638,65 zł, dwa razy więcej niż na piwo (13.472,24 zł), na napoje o zwartości alkoholu od 4,5 do 18% wydali 4.628,20 zł. W przypadku sprzedaży w sklepach dane są porównywalne z rokiem 2010, ale za to w barach zwiększyła się sprzedaż piwa i wina, a nieco zmniejszył popyt na wódkę.
Do budżetu gminy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholi wpłynęło 67.058,11 zł. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na kolonie dla dzieci i młodzieży, wycieczki, spektakle, filmy, konkursy, opłaty za psychologa i psychiatrę.
W gminie Poświętne na napoje alkoholowe wydano 1.195.240 zł, co przy 3425 mieszkańcach oznacza, że każdy kupił alkohol za 349 zł. Zdecydowaną większość pieniędzy zostawili w trzynastu sklepach (889.664,19 zł), w których najwięcej sprzedano piwa (447.137,47 zł) oraz wódki (349.849,98 zł). Podobne gusta mieli klienci siedmiu punktów gastronomicznych, gdzie także najchętniej kupowano piwa (172.845,89 zł) oraz wódkę (98.970 zł). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się wina i inne napoje o zawartości alkoholu do 18%, na które w detalu i gastronomii wydano 126.436,74 zł, w tym 33.760 zł w barach. W porównaniu z rokiem 2010 sprzedaż alkoholu w sklepach wzrosła o ponad 100 tys., a w barach o 10 tys., przy czym w gastronomii spadła sprzedaż wódki i wina.
Z tytułu tzw. kapslowego do gminy wpłynęło 39.218,26 zł, które zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy terapeutycznej oraz realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
4631 mieszkańców gminy Paradyż w 2011 roku na alkohol wydało 983.296 zł, co w przeliczeniu na jednego daje wydatek około 212 zł. Podobnie jak w innych gminach paradyżanie najchętniej alkohol kupowali w sklepach. W szesnastu punktach oferujących różne alkohole zostawili 959.696 zł. Najchętniej sięgali po piwo (413.762 zł) oraz wódkę (365.032,40 zł). Na wino wydali 180.901,60 zł, nieco więcej niż w roku 2010. Trzeba dodać, że w sklepach wzrosła sprzedaż piwa i wina, a o 25 tys. zmalała sprzedaż wódki. W gminie działa jeden punkt gastronomiczny, w którym mieszkańcy zostawili 23.600 zł, z czego 17.200 zł na piwa. W lokalach nie kupowali w ogóle wina i innych alkoholi do 18%.
Do kasy gminnej z opłat za wydanie koncesji wpłynęło ponad 37 tys. zł. Pieniądze te zostały wykorzystane na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ub. roku z tych środków m.in. zakupiono nagrody za udział w ?Biegu trzeźwości?, w szkolnych konkursach o tematyce uzależnień, zorganizowano artystyczno?edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zakupiono materiały edukacyjne dla szkół, wyposażono świetlice szkolne i wiejskie, zorganizowano zajęcia warsztatowo?edukacyjne w zakresie profilaktyki dla uczniów i rodziców.
Mieszkańcy gminy Mniszków najchętniej kupowali alkohol w sklepach, co oznacza, że wolą pić w domowym zaciszu. W ub. roku na terenie gminy działały dwadzieścia dwa sklepy i pięć punktów gastronomicznych, w których zostawiono 1.400.219 zł (398.086 zł w gastronomii), co oznacza, ze każdy z mieszkańców gminy wydał na alkohol 296 zł. W sklepach najchętniej kupowano piwo (431.343 zł) i wódkę (393.552 zł). Chętnie sięgano także po wino, za które zapłacono 177.238 zł, to o 27 tys. więcej niż w roku 2010, ale zwiększyła się także sprzedaż piwa i wódki. O ile w porównaniu z rokiem 2010 nieznacznie zwiększyła się sprzedaż alkoholi w sklepach, to w lokalach gastronomicznych przy niezmienionej liczbie punktów, zwiększyła się i to o 254.013 zł. W lokalach zwiększyła się sprzedaż wszystkich alkoholi, w tym o 121 tys. piwa, o 33.398 zł wina oraz 98.636 zł wódki. Do budżetu gminy z tytułu wpłat za alkohol wpłynęło 67.946 zł, z tych środków m.in. zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć profilaktyczno?sportowych, zakupiono materiały biurowe i nagrody na konkurs profilaktyczny, promowane są działania gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, organizowane są spektakle, prelekcje profilaktyczne, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
Aż o 29% wzrosła sprzedaż alkoholi w gminie Żarnów, gdzie w ub. roku mieszkańcy na alkohol wydali 1.693.637 zł, w tym 271.777 zł w gastronomii. Każdy mieszkaniec niezależnie od wieku przepił 274 zł. W dwudziestu czterech sklepach największym popytem cieszyły się wina i inne napoje do 18%, na które wydano 688.012 zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się piwo (419.852 zł) oraz wódka (313.996 zł). W siedmiu punktach gastronomicznych najchętniej kupowano piwo, na które wydano 135.843 zł oraz wódkę, którą kupiono za 131.766 zł. Zdecydowanie mniejszym popytem w barach cieszyło się wino, za które klienci zapłacili 4.168 zł.
Do kasy gminnej z tytułu kapslowego wpłynęło 63.239,01 zł, ale w budżecie gminy na wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano 68 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane m.in. na dotacje dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającym przy opoczyńskim PCPR, wynagrodzenia członków komisji, terapeuty, biegłego psychiatry i psychologa, zakup materiałów i wyposażenia świetlic szkolnych, środowiskowych, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach i konkursach, szkolenia.
O ponad 500 tys. zł wzrosła sprzedaż alkoholi w gminie Drzewica. W czterdziestu punktach sprzedaży alkoholu, w tym sześciu gastronomicznych za różnego rodzaju trunki zapłacono 5.099.229,07 zł. Każdy mieszkaniec gminy, nawet dzieci, w ubiegłym roku na alkohol wydał 457 zł. Zdecydowaną większość alkoholi zakupiono w sklepach, w których zostawiono 4.839.460,07 zł. Najchętniej kupowano w nich piwo (2.169.099,24 zł) i wódkę (2.119.613,58 zł). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się trunki od 4,5 do 18% zawartości alkoholu, na nie wydano 550.747,25 zł. W sześciu punktach gastronomicznych, działających na terenie gminy, sprzedano alkohol o wartości 259.769 zł. Tutaj także prym wiodło piwo, na które wydano 154.281 zł oraz wódka za którą klienci zapłacili 89.437 zł.
Budżet gminy z tytułu kapslowego zasiliły 134.564,42 zł. Środki te zostały wykorzystane na walkę z alkoholizmem. Dofinansowano kolonie dla dzieci z rodzin ubogich i borykających się z problemem alkoholowym, dofinansowano działalność klubów sportowych, świetlic wiejskich, stowarzyszeń, zakup paczek świątecznych dla dzieci. Zorganizowano bezalkoholową zabawę sylwestrową oraz spektakle profilaktyczne. Przypomina mi się taki stary dowcip: Widzisz synku, gdyby tata nie pił, nie mielibyśmy na chleb. Idź sprzedaj butelki i kup pół bochenka.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »