tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić…

 

…rajcy miejscy

29 kwietnia o godz. 10.00 w MDK rozpocznie się XXXIX sesja Rady Miejskiej, porządek obrad której przewiduje, obok punktów stałych: dyskusję nad założeniami wypoczynku letniego dla młodzieży w 2010 r. * ocenę wykonania budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym gminy za 2009 rok * sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 * zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Opoczna.
Ponadto radni podejmą uchwały w sprawach: * udzielenia absolutorium burmistrzowi Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok * przejęcia działek położonych w obrębie Mroczków Duży i Różanna do zasobu mienia komunalnego * określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Opoczno * określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Opoczno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych * uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych orlik usytuowanych w Opocznie przy ul. Kossaka i ul. M. Skłodowskiej–Curie * zmiany uchwały nr XL/238/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym * zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2010 * zmian w budżecie gminy na rok 2010.


…rajcy powiatowi

23 kwietnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej starostwa rozpocznie się XXXV sesja Rady Powiatu w Opocznie. Porządek obrad przewiduje, oprócz puntków stałych:
* sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu;
* wysłuchanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w powiecie opoczyńskim;
* wysłuchanie analizy stanu bezrobocia na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2009 oraz działań PUP na rzecz zmniejszenia bezrobocia.
Ponadto radni podejmą uchwały w sprawwach: * zmian w budżecie na 2010 r. * założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opocznie * założenia Szkoły Policealnej w Drzewicy * zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat opoczyński * uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie * wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym * zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach * rozpatrzenia skargi na działalność starosty opoczyńskiego (dotyczy nieruchomości po scaleniu).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 16 (667) z dnia 23 Kwietnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »