tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 

Radni miejscy…
29 stycznia w MDK odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej, której porządek przewiduje, oprócz punktów stałych: przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji V kadencji Rady Miejskiej, powołanie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej, informacja o stanie opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez gminę, informacja o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, efekty realizacji zadań przez Straż Miejską oraz sprawozdanie z prac komisji Rady za 2009 rok. Radni podejmą uchwały w sprawach: * zmian w składach osobowych komisji * przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Libiszów * wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Opoczno przez Fundację „Interregion” w Opocznie * zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków * przejęcia działek położonych w obrębie Ogonowice do zasobu mienia komunalnego * udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego * zmian w budżecie gminy na rok 2010. Początek obrad godz. 10.00

…radni powiatowi
28 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego XXXIII sesja Rady, której porządek obrad, oprócz punktów stałych, przewiduje: sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu za 2009 rok, sprawozdanie starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Radni podejmą uchwały w sprawach: * zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dra B. Hagera w Tarnowskich Górach * ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż powiat opoczyński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania * ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania * określania zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie * rozpatrzenia skargi na działalność starosty (dotyczy nieruchomości zajętej pod drogę) * rozpatrzenia skargi na działalność starosty (dotyczy nieruchomości po scaleniu).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (653) z dnia 22 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »