tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 

W mieście…
Na wtorek, 30 listopada, zaplanowana została XXXV sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad przewiduje, oprócz punktów stałych podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Jarosława Wiktorowicza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Radni wysłuchają informacje o stanie sanitarno-weterynaryjnym w rolnictwie na terenie gminy oraz informacje z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. Podjęte będą uchwały w sprawach:
* określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych,
* obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno,
* określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
* ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,
* ustalenia regulaminu targowisk miejskich,
* górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
* wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Opoczno przez Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe w Opocznie,
* wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Opoczno przez TKKF „Ceemka” w Idzikowicach
* zmiany statutu gminy Opoczno
* uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok” oraz „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok”
* zmiany uchwały nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Środowiskowemu Domowi Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
* przyjęcia „Programu współpracy organów gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”,
* uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy E. Biernackiego,
* rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Opoczna,
* zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009.
Obrady zaplanowano na godz. 10.00 w sali kawiarnianej MDK.

* * *

…i w powiecie

XXXI sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 listopada w sali konferencyjnej starostwa. Jak zwykle składać się będzie z dwóch części:
I. Część uroczysta
1. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu opoczyńskiego.
2. Podsumowanie konkursu plastycznego „Przeszłość ukryta w zabytkach” oraz wręczenie nagród laureatom.

II. Część merytoryczna
Obok punktów stałych radni wysłuchają informacji o wynikach matur przeprowadzonych w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach powiatu, przyjmą sprawozdanie z programu opieki nad zabytkami za lata 2008-2009, wysłuchają informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu opoczyńskiego w roku szkolnym 2008/2009 oraz informacji dotyczącej profilaktyki grypy sezonowej i grypy A/H1N1. Radnym zostanie przedłożony projekt budżetu powiatu na 2010 rok. Podejmą również uchwały w sprawach: * zmian w budżecie na 2009 r. * zmiany uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację * zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie * oddania nieruchomości i majątku powiatu w nieodpłatne użytkowanie * rozkładu godzin pracy aptek * rozpatrzenia wniosku Ewy i Ryszarda Lewińskich.
Początek obrad godz. 10.00


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (646) z dnia 27 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »