tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 


9 listopada o godz. 9.00 rozpocznie się w MDK kolejna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad przewiduje: * wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie radni przyjmą protokół z obrad XXIII sesji VI kadencji, wysłuchają sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, informacji z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa oraz informacji na temat stanu sanitarno?weterynaryjnego w rolnictwie na terenie gminy.
Radni przyjmą uchwały w sprawach: * gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok * programu współpracy gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 * Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013?2015 * wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia Libiszów * obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2013 * określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości * określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych * zmiany uchwały nr XII/99/11 Rady Miejskiej z 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych * regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno * postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne * wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik * terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi * sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą * szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów * wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości * rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi * podziału gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012?2020 * zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2012.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (800) z dnia 9 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »