tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 BIP – szukamy informacji publicznej

 
Biuletyny Informacji Publicznej są, a przynajmniej powinny być, podstawowym źródłem wiedzy na temat urzędu dla przeciętnego mieszkańca

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Powinien być przejrzysty i funkcjonalny, bo tylko wtedy umożliwia mieszkańcom uzyskanie podstawowych informacji o gminie, mieście, powiecie. Mimo szczegółowych przepisów w tym zakresie, nie wszystkie jednostki właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.
Dostęp do informacji publicznej gwarantują zapisy konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Art. 61 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Szczegółowe zasady ich udostępniania określa ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Zawarto w niej zarówno zakres informacji publicznej, jak i wykaz organów zobowiązanych do ich udostępniania. Wytyczne dotyczące prowadzenia BIP, standardy struktury stron podmiotowych oraz wymagania dotyczące zabezpieczania treści udostępnianych w nim informacji określono w Rozporządzeniu Ministra SWiA.
Zgodnie z obowiązującymi standardami strona BIP powinna zawierać logo BIP, czytelny link do strony głównej BIP, adres redakcji strony, imię, nazwisko, numer telefonu, faks i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę, czas udostępniania informacji, instrukcję korzystania ze strony, menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji oraz moduł wyszukujący. Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy informacji publicznych, obejmuje on m.in. informacje o zasadach funkcjonowania podmiotów (władz) publicznych, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, dokumentach urzędowych, majątku publicznym i pomocy publicznej. Jednostki nie powinny jednak ograniczać się wyłącznie do publikowania danych wymaganych przez prawo. BIP powinny zawierać informacje, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli, a także przyczynia się do polepszenia działalności samej gminy. Nie powinny być zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.
Dobrze prowadzona strona BIP powinna zawierać aktualne dane dotyczące funkcjonowania Rady, urzędu, akty prawa miejscowego, dane dotyczące finansów gminy, ogłoszenia urzędu oraz oświadczenia majątkowe. Im bardziej szczegółowe są te dane, tym lepiej. Mieszkańcy powinni odnaleźć w BIP nie tylko skład rady, ale także składy poszczególnych komisji stałych, kontakt do radnych, uchwały i ich projekty, terminy i porządki kolejnych posiedzeń. Biuletyn powinien zawierać zakres obowiązków skarbnika i sekretarza gminy, wykaz wydziałów, ich kompetencji i kontakty, godziny otwarcia urzędu, dane jednostek organizacyjnych, poradnik interesanta i formularze wniosków. Obywatele powinni w nim odnaleźć statut gminy, uchwały (aktualne i archiwalne), zarządzenia, programy, plany i strategie gminy. Nie może w nim zabraknąć danych dotyczących finansów gminy – uchwały budżetowej, sprawozdania z jej realizacji, udzielonych ulg i umorzeń podatkowych oraz przeprowadzonych kontroli i zaleceń pokontrolnych. Obowiązkowo BIP musi zawierać ogłoszenia o przetargach, o wolnych stanowiskach urzędniczych, konkursach dla organizacji pozarządowych oraz wynikach naborów i konkursów. Powinien zawierać także oświadczenia majątkowe radnych, wójta i innych osób zobowiązanych do ich złożenia.
Sprawdziliśmy, jak wyglądają strony BIP poszczególnych gmin naszego powiatu. Niestety większości z nich daleko do ideału. Często brakuje w nich informacji, a niektórych z nich od dawna nie uaktualniano. Niektóre są tak nieprzejrzyste, że już pierwsze próby odnalezienia informacji skutecznie odstraszają od dalszych poszukiwań. Zmorą biuletynów są puste zakładki, dzięki którym na pierwszy rzut oka strona wygląda poprawnie, ale treści w niej zero.
W naszej ocenie najlepiej swój biuletyn prowadzi gmina Opoczno. Strona jest przejrzysta i czytelna. Co prawda pojawiają się problemy przy korzystaniu z wyszukiwarki, jednak dokładna mapa serwisu oraz funkcjonalne zakładki pozwalają odnaleźć wszelkie informacje. Nie znaleźliśmy tu ani jednej pustej zakładki, a publikowane dane są na bieżąco aktualizowane. Strona zawiera wszelkie niezbędne informacje, których mogliby poszukiwać mieszkańcy. Są niezbędne dane dotyczące gminy, władz i radnych, łącznie z informacją o dyżurach i kontaktem do nich. Są dane osób zajmujących poszczególne stanowiska, ich kompetencje i oświadczenia majątkowe. Znajdziemy informacje dotyczące jednostek organizacyjnych i pomocniczych – wszędzie adres i telefon kontaktowy. Mamy uchwały budżetowe i sprawozdania z ich wykonania, informacje o inwestycjach oraz ogłoszenia o konkursach, naborach i przetargach – łącznie z ich wynikami. Zamieszczono tu także wszelkie akty prawa lokalnego. Są nawet wyniki przeprowadzonych w urzędzie kontroli. Co ważne, zamieszczane są tu również aktualne projekty uchwał – mieszkańcy mogą sprawdzić kiedy i jakie decyzje zapadną. Jedyne, czego nie udało nam się odnaleźć to protokoły z obrad rady.
Przejrzystą i funkcjonalną stroną BIP może poszczycić się również gmina Drzewica. Odnajdziemy tu dane teleadresowe gminy, wszelkie aktualności, ogłoszenia o przetargach, naborach i konkursach. Są dane włodarzy, skład rady i poszczególnych komisji, choć brakuje kontaktu do radnych. Jest wykaz wydziałów i jednostek organizacyjnych. Mieszkańcy mogą sprawdzić uchwały budżetowe i zapoznać się ze sprawozdaniami z ich wykonania. Mogą też sprawdzić stan posiadania włodarzy. Wyczerpująco wyjaśniono procedury załatwiania spraw urzędowych. Nie ma pustych zakładek, a funkcjonalna wyszukiwarka i instrukcja obsługi ułatwiają poruszanie się po stronie. Korzystający z biuletynu mogą też zgłosić własne uwagi dotyczące jego prowadzenia. Zabrakło nam protokołów z obrad rady oraz projektów uchwał. Zaskoczyło nas jeszcze jedno – choć dane są aktualne, to pod wieloma informacjami widnieją daty sprzed kilku lat. W wielu przypadkach brakuje również informacji o osobie odpowiedzialnej za treść i za publikację danych.
Serwis gminy Białaczów pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim na stronie startowej mamy tylko cztery zakładki, w tym „Informacje” i „Jednostki organizacyjne” oraz dwie nazwane „Menu przedmiotowe” – jak się okazało w jednej są dane organów, a w drugiej prawo lokalne i przetargi. Wszystkich informacji musimy szukać wewnątrz, ale tak naprawdę trzeba zajrzeć w każdą zakładkę, żeby odnaleźć te potrzebne. Odnajdujemy skład rady, nazwisko wójta, zastępcy, skarbnika i sekretarza. Nie ma jednak numerów telefonów – ani do radnych, ani do wójta, ani do poszczególnych wydziałów. Mieszkańcy mają dostęp do uchwał (ale tylko z okresu od lutego do czerwca tego roku), a także do protokołów z posiedzeń – nie tylko Rady, ale również komisji. Niektóre dane są jednak nieaktualne – kilka działów wygląda tak, jakby po wprowadzeniu danych po prostu o nich zapomniano. Dla przykładu plan pracy rady podano tylko na 2005 rok, a plan pracy komisji na 2005 i na 2010. Pojawiają się puste zakładki, a niektóre się powtarzają. Aktualności pojawiają się w kilku częściach serwisu, ale aktualizowane są tylko w Informacjach. Znaleźliśmy również dwie zakładki dotyczące oświadczeń majątkowych, z których jedna była pusta. Jedyna odnaleziona uchwała budżetowa dotyczy 2005 roku, a sprawozdanie z wykonania budżetu – 2004 roku. Taka organizacja wprowadza bałagan na stronie i utrudnia odnalezienie żądanych informacji. Tym bardziej, że przejście do kolejnych stron zabiera bardzo dużo czasu.
BIP gminy Mniszków zawiera informacje i dokumenty wprowadzane od 3 marca 2010 roku. Wcześniejsze dane umieszczono w archiwum (jedna z zakładek). Biuletyn zawiera dane teleadresowe, w tym kontakt (również e–mailowy) do wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych. Tematyczne zakładki po lewej stronie ułatwiają odnalezienie żądanych informacji – ich nazwy zdradzają zawartość, nie trzeba więc szukać po omacku, jak w przypadku Białaczowa. Można przejść bezpośrednio do następnej lub poprzedniej strony. W części dotyczącej Urzędu Gminy mamy jej statut i regulamin organizacyjny urzędu oraz dane dotyczące organów i ich kompetencji. Udostępniono tu również wzory formularzy urzędowych. Mamy wykaz radnych i składy komisji, ale nie podano kontaktu do radnych. W kolejnych zakładkach udostępniono niezbędne informacje dotyczące budżetu gminy, podatków i opłat lokalnych, oświadczenia majątkowe, informacje o jednostkach organizacyjnych, aktualnych i archiwalnych przetargach i inne. Nie udało nam się odnaleźć wykazu sołectw – zakładka okazała się pusta. Nie ma też informacji w części dotyczącej nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży. Ogłoszenia są aktualne, poza tym na dole każdej strony pojawiają się ostatnio dodane dokumenty. Biuletyn jest przejrzysty i czytelny.
Do przyjaznych można zaliczyć BIP gminy Paradyż – mimo że zakładki „Powitanie” i „Strona powitalna” oraz wiele innych okazały się puste. Strona jest jednak czytelna i przejrzysta, łatwo się po niej poruszać. W biuletynie znajdziemy większość niezbędnych informacji, choć wzorem większości gmin brakuje kontaktu do radnych, czy terminu pełnienia przez nich dyżurów. Kolejne zakładki odpowiadają poszczególnym kategoriom informacji. Mamy wszelkie dane dotyczące podmiotów, łącznie z oświadczeniami majątkowymi. Z kolei w dziale „prawo lokalne” odnajdziemy uchwały z kilku ostatnich lat, informacje o podatkach i opłatach lokalnych, dowiemy się jak załatwić sprawy urzędowe. Niestety zakładka „Protokoły” okazała się pusta. Za to prawdziwą skarbnicą wiedzy jest dział „Informacje”, w którym zawarto aktualności, ogłoszenia, przetargi, informacje dotyczące budżetu, jednostek organizacyjnych i wiele innych. Trzy ostatnie działy – informacje ogólne, urząd gminy oraz informacje oraz składające się na nie zakładki okazały się całkowicie puste. Może lepiej byłoby więc z nich zrezygnować. Brakuje informacji o przeprowadzonych w urzędzie kontrolach. Nigdzie nie udało nam się odnaleźć informacji o redakcji BIP–u, mimo że takie zakładki były aż dwie.
BIP gminy Poświętne na pierwszy rzut oka wygląda nieco inaczej niż pozostałe. Przede wszystkim ma dwa rodzaje zakładek – jedne u góry strony, z ikonami (w tym niektóre puste) i tradycyjne, z boku strony. Odnajdziemy tu w zasadzie wszelkie niezbędne informacje, nawet archiwalne, łącznie z protokołami z sesji, a nawet z posiedzeń poszczególnych komisji. Są informacje dotyczące organów, wyborów i prawa lokalnego. W zakładce „Budżet i majątek gminy” mamy uchwały budżetowe i sprawozdania z ich wykonania z kilku ostatnich lat. Pusta okazała się jednak zakładka „Majątek”. Jednostki organizacyjne i pomocnicze zostały nie tylko wymienione – zamieszczono tu nawet statuty sołectw. W informacjach dla interesantów znaleźliśmy dane o konkursach i naborach, o wyborach. Redaktorzy nie zapomnieli również o oświadczeniach majątkowych, zamieścili nawet informacje o prowadzonych rejestrach oraz wykazy podmiotów którym umorzono zaległości podatkowe. Zabrakło jednak jednej istotnej informacji – mianowicie wytycznych dotyczących sposobu załatwiania różnych spraw urzędowych. Zakładka okazała się pusta, podobnie jak ta, w której powinny znaleźć się dane dotyczące informacji nieudostępnionych.
Spore braki odnotowaliśmy w przypadku biuletynu gminy Sławno. Odnaleźliśmy tu dane teleadresowe i wyjątkowy wykaz radnych – nie tylko z kontaktem telefonicznym, ale nawet z adresem każdego z nich. Niestety nie ma już składów poszczególnych komisji, a kolejne strony w dziale „Rada gminy” tryb pracy rady i sposoby stanowienia aktów, deklaracje, oświadczenia, apele oraz protokoły z sesji niestety okazały się puste. Z kolei w „Uchwałach” odnaleźliśmy tylko te przyjęte w okresie luty – marzec 2009 roku. Pozostałe zamieszczono w archiwum. Podobnie jak w przypadku większości biuletynów naszych gmin, nie publikowane są tu również projekty uchwał. W ramach danych dotyczących urzędu gminy mamy statut gminy, regulamin organizacyjny, organy i wykaz referatów wraz z podaniem kontaktu do nich, a także informacje o naborach i konkursach. Brakuje uchwały budżetowej na 2010 rok, jest tylko sprawozdanie z wykonania budżetu w 2009 roku oraz w dwóch pierwszych kwartałach 2010 roku. Dane dotyczące budżetów z lat poprzednich zamieszczono w archiwum. Są informacje dotyczące podatków i opłat, oświadczenia majątkowe, ogłoszenia oraz wykaz jednostek organizacyjnych i sołectw (z podaniem sołtysów i składów rad sołeckich oraz kontaktem do tych osób). Mamy też informacje o środowisku oraz aktualne i archiwalne przetargi. Brakuje informacji dotyczących zbliżających się wyborów.
Biuletyn gminy Żarnów nie należy do zbyt przyjaznych. W zasadzie podstawowe dane są tu zamieszczone, ale nie tak łatwo je odnaleźć. Dla przykładu uchwały – nie wszystkie i z różnych lat – umieszczone są w kilku różnych zakładkach. Mamy skład rady i komisji, a nawet plan pracy komisji, ale na rok 2004 i 2006. Są dane o przetargach, naborach pracowników, załatwianiu spraw. Są uchwały budżetowe, sprawozdania z ich realizacji oraz oświadczenia majątkowe. Jednak wiele zakładek w ogóle się nie otwiera, w wielu również pojawia się jedynie informacja, że wiadomości są w stanie uaktualnienia. Tym samym w biuletynie brakuje wielu informacji, przez co nie spełnia ona właściwie swoich zadań.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 39 (690) z dnia 1 Października 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »