tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Anonim, patron i likwidacje

 
XVIII sesja Rady Powiatu czwartej kadencji została rozłożona na dwa dni. W czwartek, 23 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się robocza część posiedzenia. Zdominowały ją sprawy służby zdrowia i oświaty, ale nie tylko. Radni ustanowili Dzień Powiatu Opoczyńskiego, który będzie obchodzony 24 sierpnia


Pierwsza po dwumiesięcznej przerwie sesja, z udziałem dziewiętnastu radnych, rozpoczęła się w od ostrego sporu. Przewodniczący Rady Marek Ksyta zaproponował wprowadzenie do porządku obrad trzech dodatkowych projektów uchwał. Jeden z nich dotyczył rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora opoczyńskiego szpitala.

Anonim kością niezgody
Jak wynika z dokumentów przekazanych radnym, anonimowa skarga została wysłana do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Starostwo otrzymało ją ? ?do wiadomości i ewentualnego wykorzystania? ? z Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia.
Nieznani autorzy pisma zarzucili dyrektorowi szpitala utratę kontroli nad placówką, a w szczególności: oddanie walkowerem pogotowia ratunkowego w ręce firmy ?Falck?, likwidację publicznych ośrodków zdrowia celem przejęcia ich przez osoby prywatne, zbyt niskie zarobki pielęgniarek w stosunku do lekarzy (zwłaszcza ordynatora Oddziału Wewnętrznego, który ? jak napisano ? zarabia około 30 tys. zł), redukcję etatów pielęgniarek przy wzroście zatrudnienia w administracji, przeznaczenie pieniędzy na remonty zamiast na podwyżki dla pielęgniarek, ogłoszenie w styczniu bieżącego roku deficytu szpitala, podczas gdy na koniec ubiegłego roku wykazał dochód.
Zamiar rozpatrzenia skargi przez Radę spotkał się ze sprzeciwem opozycji. O zaniechanie tych planów zaapelował radny Andrzej Kopania. Argumentował, że oprócz członków komisji zdrowia, bezpieczeństwa i publicznego pozostali radni nie mieli okazji zapoznać się z treścią pisma. Ponadto nie przeprowadzono kontroli w szpitalu. Jak uznał, Rada nie jest kompetentnym organem, by skargę rozpatrywać. ? Dziwię się, że starosta namówił przewodniczącego Rady. To Zarząd Powiatu powołał dyrektora, więc niech nadal sprawę pilotuje ? powiedział.
Do kwestii odniósł się przewodniczący Ksyta, informując, że zgodnie z wykładnią prawa to właśnie Rada Powiatu jest władna rozpatrywać skargę. Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad został uzgodniony z komisją zdrowia, która uznała skargę za bezzasadną.
Głos zabrał również starosta. ? Jesteśmy przekonani, że szczegółowe rozpatrzenie skargi jest praktycznie niemożliwe, ale do tego obligują nas przepisy prawa ? przyznał. ? Ponadto nadzór wojewody uznał, że każdy anonim podlega sprawdzeniu, a podniesione kwestie powinny być analizowane. W tym konkretnym przypadku znacząca część zarzutów jest nie do zbadania przez Zarząd czy Radę. Odnosimy się do kwestii, co do których mamy informacje.
Starosta poprosił radnych o poparcie stanowiska komisji resortowej. Odmienne zdanie wyraził radny opozycyjny Jacek Pacan, który przyszedł w sukurs Andrzejowi Kopani. ? Żeby zająć stanowisko, potrzebujemy wiedzy i szczegółów. Na obecnym etapie ? dopóki nie ma wyjaśnień ? nie powinniśmy tego robić ? powiedział. ? Jeżeli starosta nie jest w stanie przeprowadzić kontroli, podjęte w skardze kwestie śmiało pozwalają skierować sprawę do prokuratury.
Długa dyskusja, w której Rada zasięgała opinii prawnej, zakończyła się głosowaniem. Ostatecznie projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 11 głosami ?za?, przy 6 ?przeciw? i 2 wstrzymujących się.

Pytania do sprawozdania
Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu już tradycyjnie zaprezentował Bogdan Kubiszewski. Radny i jednocześnie członek Zarządu czytał długo, bo dokument obejmował siedem posiedzeń.
Do sprawozdania było dość dużo pytań, na które odpowiadali głównie dyrektorzy wydziałów starostwa. Wcześniej radny Kopania podziękował Zarządowi za pozytywną decyzję w sprawie planowanej inwestycji drogowej przy szpitalu. Chodzi o budowę łącznika między ulicami Biernackiego i Skłodowskiej?Curie z parkingami oraz łącznika z ulicą Partyzantów wraz z kanalizacją deszczową, odwodnieniem, rozwiązaniem kolizji i montażem oświetlenia. Zgodnie z ustaleniami, nieruchomość pod inwestycję stała się własnością gminy Opoczno za cenę odszkodowania w wysokości symbolicznej złotówki.
Odpowiadając na pytanie radnego Pacana dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Andrzej Reszel, scharakteryzował założenia drugiej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012?2015. W jej ramach zaplanowano kontynuację przebudowy drogi Skórkowice ? Żarnów na odcinku Tomaszów ? Ruszenice oraz rozbudowę drogi Opoczno ? Drzewica przez Jelnię w gm. Drzewica.
Radna Marianna Śmiechowska powróciła to kwestii zawieszenia od 1 lipca komunikacji zastępczej na odcinku Tomaszów Mazowiecki ? Opoczno. Przyznała, że wielu mieszkańców czeka na rozwiązanie tego problemu, o czym świadczy 700 zebranych podpisów. Jak na razie pasażerowie muszą czekać dalej. Starostwo interweniowało w Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych i Urzędzie Marszałkowskim, wnioskując o zmianę niekorzystnej decyzji oraz uruchomienie w przyszłości szynobusów. Nie wiadomo jednak, czy coś wskóra. Z odpowiedzi Departamentu Infrastruktury UM wynika, że Łódź wystąpiła do pięciu przewoźników z terenu powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. Wstępną deklarację uruchomienia od września połączeń zastępczej komunikacji autobusowej złożył jeden.
Andrzej Kopania zapytał jeszcze o pismo burmistrza Opoczna dotyczące możliwości zwolnienia z opłat za wydanie nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy mieszkańców czterech posesji w Libiszowie, gdzie nastąpiła zmiana adresu. Zarząd Powiatu postanowił, że nie będzie podejmował takiej inicjatywy ze względów finansowych i nie zwolni mieszkańców z opłat.

Bez dyskusji
Kolejne cztery punkty sesji nie wywołały żadnych dyskusji. Skarbniczka powiatu Anna Słoniewska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012, natomiast sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w analogicznym okresie odczytał przewodniczący Przemysław Skrzypek. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ? dofinansowanie do barier funkcjonalnych, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ? scharakteryzowała Barbara Karasińska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała jednocześnie o pilotażowym programie pomocowym ?Aktywny samorząd?.
W punkcie ?Stan bezpieczeństwa sanitarno?weterynaryjnego na terenie powiatu? głos zabrała szefowa Powiatowej Stacji Sanitarno?Epidemiologicznej, Marianna Rożej. Przyznała, że ze względu na Euro 2012 służby sanitarne miały więcej pracy niż zazwyczaj, ale sytuacja była i jest pod kontrolą. W Opoczyńskiem nie zanotowano żadnych zagrożeń, skarg konsumenckich, zatruć pokarmowych a także innych incydentów już w sezonie turystycznym. Sanepid prowadzi obecnie kontrole placówek oświatowych przed nowym rokiem szkolnym, rozpoczyna też dyżury grzyboznawców.

Wszyscy ?za
Rozszerzony porządek obrad zakładał podjęcie dwudziestu uchwał. Dziewiętnaście zostało przyjętych jednogłośnie, przy czym liczba głosujących była zmienna, ponieważ niektórzy radni wcześniej opuścili obrady, a inni co jakiś czas wychodzili z sali.
Rada uaktualniła wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2012?2018 oraz dokonała zmian w budżecie na 2012 rok, zwiększając dochody i wydatki o 570 tys. zł. Jak poinformowała Anna Słoniewska, większość tej kwoty zostanie przeznaczona na usuwanie skutków nawałnicy na terenach Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Kolejną pulę stanowi dotacja z gminy Drzewica na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Do budżetu wprowadzono również środki zwiększające plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i internatu tej placówki.
W dalszej kolejności ustalono wysokość opłat za usunięcie z obszaru wodnego powiatu statków lub innych obiektów pływających oraz za przechowywanie ich w strzeżonym porcie, przystani bądź parkingu. Taką uchwałę wymusiła obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Z kolei Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakazała ustalić wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat, oraz warunki korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.
Kilkanaście uchwał miało na celu likwidację bądź przekształcenie typów szkół ponadgimnazjlanych, do których ? zgodnie z nowymi przepisami prawa ? już nie można prowadzić naboru. Swoją drogą, te szkoły od dawna były tylko szyldami. Rada przyjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Uzupełniającego LO dla Dorosłych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zaoczne LO dla Dorosłych, nadając szkole statut. Zlikwidowała licea profilowane w ZSP w Drzewicy, ZSZ w Żarnowie, ZSR w Mroczkowie Gościnnym, Uzupełniające LO Specjalne w ZS im. Jana Brzechwy, Technikum Uzupełniające w ZSR, Uzupełniające LO dla Dorosłych w ZSP nr 1 i ZSZ w Żarnowie oraz Liceum Profilowane w ZSP nr 1. Zgodziła się na stopniową likwidację Liceum Profilowanego w ZSO.
Inny charakter miała ostatnia uchwała oświatowa. Radni dokonali zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej w Mroczkowie Gościnnym. Od 1996 roku placówka funkcjonowała jako Zespół Szkół Rolniczych. Z biegiem lat zmieniła jednak profil nauczania i obecne w jej ofercie dominują kierunki kształcenia niezwiązane z rolnictwem, pozwalające uzyskać tytuł technika. W związku z tym od 1 września będzie nosić nazwę Zespołu Szkół Technicznych.
Rada uchwaliła dwie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego. Po pierwsze, wprowadziła przepisy dotyczące okoliczności odwoływania członków Rady Społecznej przed upływem kadencji. Po drugie, wprowadziła zapis, według którego podmiot do badania sprawozdania finansowego szpitala będzie wybierany przez Zarząd Powiatu. Wprowadziła też niewielkie przesunięcia środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dzień Powiatu Opoczyńskiego
Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Powiatu Opoczyńskiego. Dzień będzie obchodzone co roku 24 sierpnia.
? Uchwała stanowi ukoronowanie trzyletnich zabiegów, dzięki którym nasz powiat zyskał patrona ? św. Bartłomieja. W województwie łódzkim jesteśmy pierwszym powiatem z patronem ? powiedział starosta. ? Święto będzie okazją do zgłębiania historii ziemi opoczyńskiej, poznawania tradycji, promowania regionu.
Obecny na sesji poseł Robert Telus przyznał, że nadanie patrona jest krokiem w dobrym kierunku. Uznał inicjatywę za bardzo cenną, ale jednocześnie zapytał władze, czy mają już rozwiązanie na wypadek redukcji liczby powiatów, o czym słychać w kuluarach sejmowych.
? My akurat nawiązujemy do świetności powiatu ? odpowiedział Jan Wieruszewski. ? Na konwentach starostów czy podczas obrad Związku Powiatów Polskich nie mówi się o rozwiązaniu powiatów. Dyskusja powinna iść jak raczej w kierunku usprawnienia ich działalności. Funkcjonowanie opoczyńskiego starostwa, również pod względem finansowym, ocenił dobrze. ? Należymy do krajowej czołówki. Nasz powiat ma rację bytu ? przyznał.

Powrót do początku
Ostatnia uchwała dnia dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szpitala Powiatowego. Wrócił więc spór z początku obrad. W trakcie długiej polemiki obie strony powtarzały przytaczane wcześniej argumenty. Nie słyszał ich dyrektor Jerzy Filipecki, którego na sali już nie było.
Działania kierownictwa szpitala wziął w obronę starosta. Ocenił, że wiele zarzutów zawartych w anonimie ma się nijak do stanu rzeczywistego, a sytuacja opoczyńskiej placówki jest nie najgorsza. Poparł stanowisko zaopiniowane przez komisję zdrowia, uznające skargę za bezzasadną. Taki zapis znalazł się w projekcie uchwały. Załącznikiem do dokumentu jest uzasadnienie, którego treść oparto na wyjaśnieniach dyrektora.
Mająca całkowicie odmienne zdanie opozycja nie dawała za wygraną. Radny Pacan po raz kolejny zaproponował, by sprawę dokładnie rozpoznać, choćby przy pomocy firmy audytorskiej. Wtórował mu radny Kopania, który apelował, by nie uznawać skargi za bezzasadną, ponieważ w zarzutach jest wiele racji. Z kolei starosta skrytykował pomysł audytu. ? Zlecenie kontroli wiąże się z następnymi kosztami, a i tak nic z tego nie będzie ? ocenił i zasugerował przystąpienie do głosowania.
Do tego jednak nie doszło, ponieważ radny koalicyjny Stanisław Przybyła dość nieoczekiwanie wnioskował o 5 minut przerwy. Po naradzie i powrocie na salę Marek Ksyta złożył dwa wnioski, uwzględniające sugestie opozycji ? pierwszy o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, drugi o zobowiązanie Zarządu Powiatu do szerokiego rozpoznania sprawy skargi. Obydwa zostały przyjęte jednogłośnie.
Po zakończeniu dyskusji oraz informacji na temat piątkowych uroczystości nadania powiatowi patrona, przewodniczący zamknął obrady. Ich druga część, uroczysta, odbyła się dzień później w sali widowiskowej MDK.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (790) z dnia 31 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »