tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 Absolutorium w cieniu powodzi

 
Straty spowodowane ubiegłotygodniową nawałnicą były głównym tematem ostatniej, absolutoryjnej sesji Rady Gminy Poświętne. Na obrady wciąż powraca sprawa reorganizacji sieci szkół wymuszona sytuacją finansową gminy

XXVI sesja Rady Gminy odbyła się w czwartek, 27 czerwca. Wójt przedstawił radnym informację z działalności w okresie międzysesyjnej. Wymienił w niej podjęte w tym czasie zarządzenia (w sprawie arkuszu organizacyjnego ZSS w Poświętnem oraz w sprawie zmian w budżecie, do którego wprowadzono 18 tys. zł na realizację zadań GOPS) oraz o rozstrzygniętych przetargach. Wyłoniono w nich wykonawcę przebudowy drogi w Buczku (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gielniowa wykona zadanie za 126 tys. zł) oraz firmę, która przez najbliższe półtora roku będzie odbierać odpady z terenu gminy (ZUK "Hah" z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 236 tys. zł). W swoim wystąpieniu nie wspomniał słowem o działaniach podejmowanych w związku z ostatnimi podtopieniami.
W głównej części obrad radni zajęli się sprawami finansowymi. Najpierw rozpatrzyli sprawozdania finansowe instytucji kultury za 2012 rok. Placówki wydały w ubiegłym roku dokładnie tyle, ile otrzymały dotacji, kończąc rok z pustym kontem, bez zobowiązań. GOK zrealizował swój budżet w wysokości prawie 43 tys. zł, a GBP wraz z filią w Dębie ? blisko 94 tys. zł. Radni nie mieli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacje o stanie mienia oraz sprawozdanie finansowe przedstawiła zebranym skarbniczka gminy, Jadwiga Kośka. Pokrótce omówiła ona ubiegłoroczny budżet, przypominając jego założenia i porównując je z poziomem, na jakim zostały zrealizowane. Wymieniła także realizowane w ubiegłym roku inwestycje. Jak podała, dochody gminy zrealizowano na kwotę 10.345.281,21 zł (w 101,45% planu), wydatki zaś wykonano w wysokości 7.929.511,21 zł (94,92% planu). Rok zakończył się wyższą niż planowano nadwyżką w kwocie 2.415.770 zł. Gmina na koniec roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a te z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 733.400 zł i stanowiły 7,09% dochodów. Skarbniczka odpowiadała też w tej części na pytania radnego Franasa, który pytał o kwoty wydatków na obsługę zadłużenia gminy, na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na podróże służbowe. Kwoty, o które dopytywał posługując się sprawozdaniem przekazanym do Ministerstwa Finansów, znacząco różniły się od tych przedstawianych przez pracowniczkę gminy. Okazało się, że w jej sprawozdaniu niektóre wydatki obejmowały wyłącznie Urząd Gminy, bez jednostek podległych.
Odczytana w trakcie obrad opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy była pozytywna, podobnie jak opinia komisji rewizyjnej, która jednogłośnie wnioskowała do rady o udzielenie wójtowi absolutorium. Tenże wniosek również został przez RIO zaopiniowany pozytywnie. Pomijając wystąpienie Andrzeja Pawlika, przewodniczącego komisji rewizyjnej, który podsumował realizację gminnych finansów, nie było żadnej dyskusji w tym punkcie.
W głosowaniach radni jednogłośnie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe GOK i GBP, przy jednym głosie wstrzymującym, zatwierdzili też sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Głosując w dalszej części obrad za udzieleniem wójtowi absolutorium opowiedziało się 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Wójt, przyjmując gratulacje od przewodniczącego rady, Mieczysława Woracha, podziękował radzie za poparcie podkreślając, że zrealizowany budżet jest dziełem wspólnym. Przyznał, że nie był to rok inwestycyjny, a raczej rok oszczędności, które pozwoliły na realizacje w 2013 roku dwóch większych zadań ? zakończonej już przebudowy świetlicy wiejskiej w Brudzewicach i jej wyposażenia oraz przebudowy drogi w Buczku.
Na obrady rady powrócił temat zreformowanej sieci szkół gminnych. Wprowadzone zmiany, polegające na likwidacji szkół podstawowych w Brudzewicach i w Dębie oraz utworzeniu w ich miejscu trzyklasowych szkół filialnych SP w Poświętnem, wymusiły ustalenia na nowo planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów. Oddziały przedszkolne funkcjonować będą we wszystkich trzech placówkach. Obwód szkoły w Brudzewicach obejmie Brudzewice i Brudzewice Kolonię, zaś obwód szkoły w Dębie ? Dębę, Buczek i Dęborzeczkę. Obwód dla klas IV-VI obejmie wszystkie miejscowości w gminie. Uchwałę przyjęto 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących.
Konsekwencją reorganizacji szkół było także wprowadzenie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw. W regulaminie, obok dyrektorów szkół, niemal jednogłośnie (jeden się wstrzymał) wprowadzono pojęcie "kierowników filii". Zmiany nie ominęły także ustalonego wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Dyrektorowi szkoły w Poświętnem przysługiwać będzie 15 godzin zniżki, zaś kierującym filiami ? po 3 godziny zniżki.
W toku obrad rada przyjęła regulamin korzystania ze świetlic wiejskich. Zgodnie z jego zapisami wysokość opłat za wynajem pomieszczeń określa rozporządzeniem wójt. Podał on, że za wynajem sali w świetlicach w Dębie, Brudzewicach i w Studziannie pobierane będą opłaty w wysokości 200 zł za przyjęcie okolicznościowe, 100 zł za stypę i 50 zł za 1 godz. szkolenia, konferencji czy innych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Odpowiednio w świetlicy w Gapininie, nie w pełni wyposażonej, opłaty te wyniosą 100, 50 i 50 zł.
Dokonane zmiany w budżecie związane były z dochodami z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po złożeniu deklaracji przez niemal wszystkich mieszkańców gminy (97%) obliczono, że w tym roku do kasy urzędu wpłynie około 80 tys. zł (za pół roku). Do tych szacunków dostosowano założenia budżetowe, zmniejszając dochody gminy o 70 tys. zł. O tę samą trzeba było zmniejszyć jednocześnie wydatki, dokonując kilku przesunięć (m.in. zmniejszenie o 80 tys. zł wydatków na drogę w Buczku). Jak wyjaśniał wójt, suma, jaką gmina zbierze z tytułu opłat śmieciowych, nie wystarczy na pokrycie kosztów zadania. W tym roku będzie ono kosztować 89 tys. zł, a więc gmina będzie musiała dołożyć do zebranych opłat 18,5 tys. zł. Suma ta zwiększy koszty Urzędu Gminy. Szacuje się, że w przyszłym roku zabraknie około 40 tys. zł. Albo znowu dołoży gmina, albo przyjęte stawki opłat zostaną zwiększone.
Dokonując zmian w budżecie zdecydowano o uruchomieniu rezerwy budżetowej w wysokości 20 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów usuwania skutków ostatniej nawałnicy. Radny Wielgus sprzeciwiał się z kolei przeznaczeniu 7 tys. zł na zakup drzwi do GOK. Stwierdził, że decydując się na oszczędzanie radni nie zaplanowali w budżecie takich wydatków. Wójt tłumaczył, że dysponując pracownikami interwencyjnymi zapłaci tylko za materiał. Ostatecznie zmiany w budżecie przegłosowano 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących, a zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej ? przy 3 głosach wstrzymujących.
Na wniosek wójta w porządku obrad zaplanowano przyjęcie dwóch dodatkowych uchwał, dotyczących wykupu działek w Ponikle z przeznaczeniem na drogę stanowiącą dojście do Pilicy. W ciągu ostatnich miesięcy radni pochylili się nad tą uchwałą już po raz trzeci. Tym razem większością głosów (1 radny się wstrzymał) zdecydowali o zakupie dwóch działek o łącznej powierzchni 647 m2 oraz o ustanowieniu służebności gruntowej (przechodu, przejazdu).
Punkt przewidziany na zapytania, informacje i wolne wnioski zdominował temat nawałnicy, spowodowanych nią strat oraz usuwania jej skutków. Wójt prosił sołtysów o zgłaszanie do naprawy tych uszkodzeń w infrastrukturze, do których pracownicy gminy jeszcze nie dotarli. Radny Franas pytał z kolei o skalę strat oraz ewentualne wsparcie. Wójt wyjaśniał, że w ostatniej nawałnicy zalanych zostało około 20 gospodarstw. Wniosek do wojewody o wsparcie dla rolników złożony został już po poprzednich ulewach, na początku czerwca. Teraz przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie do usuwania strat w gminnej infrastrukturze. Największe straty nawałnica spowodowała w Dęborzeczce, gdzie droga dosłownie spłynęła, uszkodzona została też ul. Jaśminowa, a także przepusty, m.in. we Fryszewce, Młynku, Zalesiu i Dęborzeczce. Część przepustów już naprawiono, kolejne awarie są usuwane.
W sytuacji zalań i podtopień na sesji nie mogło zabraknąć kwestii odpowiedzialności za konserwację rowów i przepustów. Jeden z mieszkańców pytał, czemu strumyk płynący od Studzianny ma nadany numer dopiero za "młynczyskiem". Wójt wyjaśniał, że na terenie gminy są tylko dwie rzeki: Giełzówka i Kiełcznica. Pozostałe cieki, łącznie z rowami melioracyjnymi, są własnością osób prywatnych i to one odpowiadają za ich drożność. Gmina nie może nawet wykopać rowów przed posesjami, przy drogach gminnych, bowiem przy podobnych próbach w latach ubiegłych niektórzy mieszkańcy nie wyrazili na to zgody. Niestety zaniedbane są również rowy melioracyjne na polach. Konserwowane są one jedynie w Brudzewicach, gdzie funkcjonuje spółka wodna. Zalane pola to także efekt ugorowania działek rolnych. Rolnicy rezygnując z ich uprawiania przestali jednocześnie dbać o ich odwodnienie. Włodarz tłumaczył, że nie ma możliwości wyegzekwowania od mieszkańców obowiązku czyszczenia rowów i przepustów. Radni i sołtysi domagali się wypracowania takich narzędzi. Radny Franas wypomniał oszczędzanie na przepustach, zaś radny Pawlik radził, aby przy kolejnych inwestycjach, bez względu na aktualne przepisy, stosować przepusty o znacznie większej średnicy. Na koniec powrócił temat reorganizacji szkół. Jedna z matek, w trosce o dobro dziecka, zwróciła się do dyrektora szkoły w Poświętnem z zapytaniem o liczebność klas IV?VI w nowym roku szkolnym. W odpowiedzi usłyszała, że na 27 czerwca, biorąc pod uwagę złożone deklaracje, w IV klasie będzie 24 uczniów, w V ? 33, a w VI ? 31. Jednocześnie dyrektor placówki poinformował, że zgodnie z otrzymanymi od organu prowadzącego gminy wytycznymi liczebność poszczególnych klas może wynosić do 34 osób. Liczba ta nie zostanie przekroczona, nawet jeśli wszystkie dzieci z Dęby wybiorą szkołę w Poświętnem, a nie placówkę w pobliskiej Kraśnicy.
Radny Pawlik nawiązał też do otrzymanego przez radę pisma od Rady Rodziców ze szkoły w Dębie, w którym prosili oni o wycofanie się z decyzji o reorganizacji tej placówki w celu umożliwienia im przejęcia szkoły przez stowarzyszenie. Jego zdaniem o planach dotyczących likwidacji szkoły wiadomo było od dawna, dlatego o założeniu stowarzyszenia trzeba było pomyśleć wcześniej. Teraz na takie rozwiązanie jest już za późno, tym bardziej, że nie ma osoby, która zgodziłaby się taką organizację poprowadzić.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (834) z dnia 5 Lipca 2013r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »