tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Finanse

 Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

 
ZUS informuje

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU. z 2012 r., poz. 1551).
Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?
* osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
* spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Jakie należności mogą zostać umorzone?
Umorzone mogą zostać:
* składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
* odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
* opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Jakie są warunki umorzenia należności?
* nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności nie podlegających umorzeniu, z wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.
bądź też
* spłata należności nie podlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Termin na złożenie wniosku
Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r.
Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:
? podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
? wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
? przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią
będą mogły złożyć taki wniosek o umorzenie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

Niezbędne dokumenty
W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:
* poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
* wypełniony ?Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?, dostępny w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387) lub
* wypełniony ?Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ? w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie? dostępny w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,
* oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
* zaświadczenia (oświadczenia) o udzielonej pomocy de minimis.
W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.
ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach:
* dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku o umorzenie;
* dla osób, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności.
Informacje na temat umorzenia należności z tytułu składek można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej ZUS, w sali obsługi klientów (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie: www.zus.pl) oraz na stronie internetowej www.zus.pl.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (810) z dnia 18 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »