tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Żniwa - straż apeluje i przestrzega

 

Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi. Dlatego warto uczulać rolników, aby w trakcie żniw i omłotów zachowali szczególną ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, których eksploatacja może w pewnych warunkach prowadzić do powstania zarzewia ognia.
Podczas zbioru i transportu płodów rolnych należy:

* stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,

* stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

* zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,

* ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,

* niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

* wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,

* zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu.
Podczas składowania palnych płodów rolnych należy pamiętać by

* sterty i stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3,

* Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych ? 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym ? 20 m,
2) od dróg publicznych i torów kolejowych ? 30 m,
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki ? 10 m,
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia ? 30 m,
5) od lasów i terenów zalesionych ? 100 m,
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe ? 30 m.

* Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

* Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.


Bezwzględnie zabronione jest:

* Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.

* Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

* Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.

Na podstawie regulacji zawartych w kodeksie wykroczeń, niestosowanie się do powyższych zasad podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
mł. bryg. Mariusz Jędrasik
- zastępca naczelnika wydziału operacyjnego Komendy Powiatowej PSP


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 33 (788) z dnia 17 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »