tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Sprzedam wóz ciągnikowy, tel 668 197 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Żarnów

 Żarnów oszczędza i spłaca długi

 
Uchwalenie budżetu gminy na przyszły rok było głównym punktem ostatniej sesji Rady Gminy Żarnów. Radni przychylili się do prośby wójta i zaakceptowali oszczędnościowy budżet. Zaplanowaną nadwyżką spłacone zostaną wcześniejsze zobowiązania

Ostatnia w tym roku sesja odbyła się w Żarnowie w piątek, 28 grudnia. Porządek obrad był bogaty, jednak radni dość sprawnie przebrnęli przez większość jego punktów. Zatwierdzili plan pracy rady i komisji stałych na przyszły rok, wyrazili zgodę na przedłużenie (na 10 lat) dzierżawy części kopalni kamienia Tarnów ? Dąbie, zatwierdzili wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienili wcześniejszą uchwałę w sprawie utworzenia WTZ?ów i uchwalili ?Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? na 2013 rok. Wprowadzili również ostatnie w starym roku zmiany w budżecie. W ich wyniku dochody gminy wyniosły 19.425.493 zł, a wydatki ? 22.640.585 zł (w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 7.653.901 zł). Tym samym gmina zakończyła rok z deficytem w wysokości 3.215.091 zł.

Wokół głosowania
Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na nowy rok. Nim przystąpiono do głosowania, odczytano odpowiednie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO pozytywnie (aczkolwiek z uwagą dotyczącą braku określenia przeznaczenia nadwyżki budżetowej) zaopiniowało projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej. Odstąpiło z kolei od opiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, gdyż projekt budżetu przewiduje powstanie nadwyżki. Jako pierwszą radni przegłosowali uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Nim przystąpili do głosowania nad przyszłorocznym budżetem, radny Smak wyraził swoją opinię na temat projektu budżetu, nazywając go złem koniecznym. ? Popieram ten budżet na prośbę wójta, ale nie jestem z niego zadowolony, bo w moim okręgu wyborczym nie zaplanowano żadnych inwestycji ? powiedział. Na te słowa radny Kubiszewski stwierdził, że popiera ten budżet, bo tak chce, a nie dlatego, że prosi go o to wójt. Po tym krótkim spięciu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały budżetowej opowiedziało się 13 z 14 obecnych na sesji radnych. Radny Agatowski wstrzymał się od głosu. Wójt podsumowując głosowanie podziękował radnym poparcie trudnego budżetu, wymuszonego kryzysem i recesją, za zrozumienie i dojrzałość. Jak przyznał, jego uchwalenie poprzedziły wcześniejsze ustalenia, a trudne decyzje podjęto ponad podziałami, w atmosferze zgody i pojednania. Jednocześnie podtrzymał swoje wcześniejsze deklaracje dotyczące korygowania budżetu w taki sposób, aby w sytuacji pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, znaleźć środki na wkład własny projektów. Radny Macierzyński tłumaczył, że podjęcie wspólnej decyzji nie oznacza bynajmniej, że nie było w tym budżecie punktów spornych. Niemniej jednak w obecnej sytuacji najważniejsze jest, aby zabezpieczyć podstawowe interesy gminy. Wydatki, również te inwestycyjne, trzeba było ograniczyć, aby uniknąć deficytu i zmniejszyć zadłużenie gminy, które według projektu budżetu na 2013 rok wynosi ponad 43% budżetu. Ustalono, że w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dotacji, gmina zrezygnuje z niektórych inwestycji, aby zabezpieczyć środki na wkład własny inwestycji.

Ile i na co
W przegłosowanym przez radę budżecie zaplanowano dochody w wysokości 17.917.430 zł, a wydatki w kwocie 16.690.514 zł. Na nowy rok zaplanowano więc nadwyżkę budżetową sięgającą 1.226.916 zł. Planuje się przeznaczyć ją w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina, dążąc do zmniejszenia dość wysokiego zadłużenia, musiała ograniczyć wydatki ? zarówno bieżące, jak i inwestycyjne.
Wydatki bieżące pochłoną w 2013 roku 14.367.984 zł, a inwestycje ? 2.322.530 zł. Najwięcej gmina wyda na oświatę. Zadania z tego zakresu kosztować mają 5.772.753 zł (w tym tylko 1 tys. zł na inwestycje w oświacie). Na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 2.749.457 zł, gimnazjów ? 1.743.500 zł, a przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ? 479.520 zł. Do tego dochodzą koszty dowozu uczniów do szkół (524.500 zł), dokształcania i doskonalenia nauczycieli (8.500 zł), prowadzenia stołówek (208.670 zł) i inne, takie jak wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki bezosobowe czy odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (58.606 zł). Z kwoty 5,7 mln zł przeznaczonych na gminną oświatę aż 4,1 mln zł pochłoną wynagrodzenia i ich pochodne. Do tego dojdą jeszcze wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, jak choćby dodatki wiejskie dla nauczycieli. Samo utrzymanie placówek to przy wynagrodzeniach nauczycieli niewielkie sumy.
Znaczna część budżetu przeznaczona zostanie na zadania z zakresu pomocy społecznej. Pochłoną one w 2013 roku 3.118.381 zł, z czego większość (2.344.113 zł) przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych, głównie na świadczenia społeczne (2,2 mln zł). Kolejne 411 tys. zł zaplanowano na rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Znaczne koszty wiążą się z administracją publiczną, która łącznie z zadaniami zleconymi pochłonąć ma 2.190.224 zł. Sam Urząd Gminy pochłonie 1,757.500 zł, z czego 1.471.000 zł to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
Ostatnim działem generującym milionowe wydatki są drogi, na które gmina wyda w przyszłym roku 1.980.600 zł. Nie oznacza to bynajmniej, że na drogach gminnych zaplanowano kosztowne inwestycje. Większość tej kwoty ? 1.490.00 zł ? stanowi dotacja do inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy. Drogi gminne kosztować mają w tym roku 490.600 zł, przy czym na inwestycje drogowe planuje się przeznaczyć zaledwie 231 tys. zł. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna kosztować ma 186.750 zł (w tym inwestycje ? 89 tys. zł), dostarczanie wody ? 304.300 zł (z czego 20 tys. zł na inwestycje), gospodarka gruntami i nieruchomościami ? 65 tys. zł, działalność usługowa ? 56 tys. zł, ochotnicze straże pożarne ? 218.900 zł (w tym 10 tys. zł na inwestycje), obsługa długu publicznego ? 420 tys. zł, różne rozliczenia (rezerwy) ? 80 tys. zł, ochrona zdrowia ? 56 tys. zł, edukacyjna opieka wychowawcza ? 302.700 zł (w tym 276.700 zł na świetlice szkolne), gospodarka komunalna i ochrona środowiska ? 847.400 zł (w tym gospodarka odpadami ? 45 tys. zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ? 398.444 zł (w tym 269.444 zł na inwestycje w świetlice i biblioteki), a kultura fizyczna ? 97.600 zł (w tym 30 tys. zł na inwestycje). Jedyną inwestycją zaplanowaną do realizacji z udziałem funduszy unijnych jest budowa infrastruktury turystycznej w ramach projektu ?Piekielny szlak? realizowanego przez gminy członkowskie Lokalnej Grupy Działania ?U źródeł?. Wartość zadania sięga 147.086 zł, z czego 97.552 zł pochodzić będzie z funduszy Unii Europejskiej.

Szersze sprawozdania wójta
Po głosowaniach nad przygotowanymi uchwałami wójt przedstawił dane o podjętych zarządzeniach, wydanych zaświadczeniach i dowodach osobistych oraz o ściągalności podatków nie tylko w okresie międzysesyjnym, ale w całym minionym roku. Radny Łubowski zaraz po jego wystąpieniu powiedział jednak, że z tej statystyki nic już nie pamięta. Jego zdaniem podanie ilości wydanych zarządzeń mija się z celem i nic nie wnosi. Wnioskował o rozszerzenie formuły tego punktu o aktualne wydarzenia w gminie, dane dotyczące zadań gospodarczych i realizowanych inwestycji. Wójt zobowiązał się do rozszerzenia podawanej na sesjach informacji, a na zakończenie obrad przedstawił podsumowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie w ciągu 2012 roku.

Dach w Skórkowicach do poprawki
W ramach omówienia ubiegłorocznych inwestycji nie mogło zabraknąć głosów niezadowolenia związanych z wymianą dachu na remizie OSP w Skórkowicach. Firma, która we wrześniu ubiegłego roku wygrała przetarg na realizacje zadania, nie wywiązała się należycie ze swoich obowiązków. Zamiast zamontowania tzw. płotwy na całej długości dachu, wykonano stemplowanie punktowe, na kołkach. W sytuacji, gdy ze stropu usunięto zalegającą szlakę, strop się uniósł, a nowy dach mocno pofalował. Radny Jęcek pytał, ile zapłacono wykonawcy i co dalej z zadaniem. Wyjaśniono, że z kwoty 78 tys. zł przeznaczonej na inwestycję, wykonawcy wypłacono 20 tys. zł ? wyłącznie za roboty rozbiórkowe. Firma nie otrzyma nic ponadto, dopóki nie wykona zlecenia tak, jak się należy. Zdaniem sekretarza gminy, Bogdana Kubiszewskiego, pozostałe 58 tys. zł wystarczą na usunięcie usterek i dokończenie inwestycji. Radni obawiają się jednak, że nie wystarczą poprawki ? dach trzeba zdjąć i wykonać od nowa. Włodarze mają dopilnować, aby zadanie zostało wykonane należycie. Tymczasem od 15 grudnia, kiedy prace miały zostać zakończone, nierzetelnej firmie naliczane są odsetki karne.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (808) z dnia 4 Stycznia 2013r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »